Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pątnów

Kierownictwo Urzędu

Jacek Olczyk - Wójt Gminy Pątnów

pokój: 104 A   tel.: 43 886 52 50   e-mail: [email protected]

Iwona Napieraj - Sekretarz Gminy Pątnów / Zastępca Wójta Gminy

pokój: 102   tel.: 43 886 52 50 wew. 25   e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania

Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Aleksandra Kasprzak - Skarbnik Gminy Pątnów

pokój: 012   tel.: 43 886 52 50 wew. 23   e-mail: [email protected]

Referat Inwestycji i Rozwoju

Bożena Pietrzak – Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa

pokój: 201   tel.: 43 886 52 50 wew. 15   e-mail: [email protected]

Karolina Drab – Pomoc administracyjna

pokój: 103   tel.: 43 886 52 50 wew. 15   e-mail: [email protected]

Bernard Drygała - Konserwator Wodociągów

tel.: 43 886 52 50   tel. kom.: +48 693 571 616

Referat Finansowy

Aleksandra Kasprzak - Skarbnik Gminy Pątnów

pokój: 012   tel.: 43 886 52 50 wew. 23   e-mail: [email protected]

Magdalena Gmyrek - Inspektor ds. Płac i Ubezpieczeń

pokój: 006   tel.: 43 886 52 50 wew. 26   e-mail: [email protected]

Katarzyna Janicka - Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

pokój: 007   tel.: 43 886 52 50 wew. 24   e-mail: [email protected]

Iwona Kalemba - Inspektor ds. Obsługi Kadrowo-Płacowej Oświaty

pokój: 014   tel.: 43 886 52 50 wew. 27   e-mail: [email protected]

Dorota Biegańska - Inspektor ds. Obsługi Kadrowo-Księgowej Oświaty

pokój: 014   tel.: 43 886 52 50 wew. 27   e-mail: [email protected]

Danuta Mosiala - Podinspektor ds. Obsługi Kasy, Rozliczania Wody i Inwentaryzacji

pokój: 015   tel.: 43 886 52 50 wew. 13   e-mail: [email protected]

Monika Foryś (w.z. Mariola Błach) - Młodszy Referent ds. Księgowości Budżetowej

pokój: 006   tel.: 43 886 52 50 wew. 29   e-mail: [email protected]

pokój: 006   tel.: 43 886 52 50 wew. 29   e-mail: [email protected]

Referat Ogólny

Iwona Napieraj - Sekretarz Gminy Pątnów

pokój: 102   tel.: 43 886 52 50 wew. 25   e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania

Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Aldona Mirowska-Konieczna - Inspektor ds. Obsługi Rady, Gospodarki Mieniem Komunalnym

pokój: 206   tel.: 43 886 52 50 wew. 22   e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania

Beata Dudek-Smolnik - Inspektor ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności Gospodarczej

pokój: 110   tel.: 43 886 52 50 wew. 22   e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania

ceidg-wykonywana działalność gospodarczaceidg-udzielone pełnomocnictwaceidg-udział w spółkach cywilnychceidg-Informacja o rachunkach bankowychceidg-formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłekceidg-dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczejCEIDG-1_WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJIInstrukcja wypełniania wniosku CEIDG 1Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.Wniosek o zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychSprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część CSprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część BSprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część AWniosek o dofinansowanie z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi działań profilkatycznychWniosek o skierowanie na leczenie odwykoweWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pdf)Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (docx)Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (docx)Formularz-informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (pdf)Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (docx)Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (pdf)Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (docx)
Przemysław Wiśniewski - Podinspektor ds. Obsługi Informatycznej

pokój: 204   tel.: 43 886 52 50 wew. 50   e-mail: [email protected]

Jagoda Głąb - Podinspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

pokój: 101   tel.: 43 886 52 50 wew. 21   e-mail: [email protected]

Magdalena Więcław - Podinspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

pokój: 101   tel.: 43 886 52 50 wew. 21   e-mail: [email protected]

Paulina Janicka - Podinspektor ds. Obsługi Sekretariatu i Promocji Gminy

pokój: 104   tel.: 43 886 52 50 wew. 19   e-mail: [email protected]

Urząd Stanu Cywilnego

Katarzyna Janicka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów