Uczniowski Klub Sportowy Jurajczyk

Uczniowski Klub Sportowy  „Jurajczyk” powstał i działa od 1998 roku przy Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków tutejszej szkoły. Działania statutowe Klub realizuje  we współdziałaniu  z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. Uczniowski Klub Sportowy „Jurajczyk” opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

Celem Klubu jest:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły.
  2. Aktywizowanie uczniów do różnorodnych form indywidualnej i zbiorowej aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Branie udziału w imprezach sportowych organizowanych za obszarze działania samorządu terytorialnego oraz poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
  7. Ukazywanie korzyści płynących z prowadzenia aktywnego trybu życia.
  8. Propagowanie idei czynnego wypoczynku.

Uczniowski Klub Sportowy „Jurajczyk” w Dzietrznikach od kilku lat organizuje:

  • GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
  • GMINNY TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

Klub co roku przystępuje do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Pozyskane w konkursie fundusze służą do organizacji wymienionych powyżej imprez sportowych,  wpisanych już na stałe w tradycje  Klubu. Zadanie organizacji zawodów sportowych zawsze wykonane jest nieodpłatnie przez nauczycieli wychowania fizycznego ZSS w Dzietrznikach, a pozyskane pieniądze służą do pokrycia kosztów dowozu dzieci, zakupu dla nich napoi i nagród: pucharów, medali oraz dyplomów. Często w ramach wolontariatu przy obsłudze sędziowskiej zawodów pomagają też chętni uczniowie.

W ramach działalności Klubu i jego współpracy z innymi Klubami z terenu Gminy Pątnów i ościennych uczniowie mają również możliwość brania udziału w zawodach sportowych organizowanych poza szkołą macierzystą, np. w Gminnych Zawodach LA w Pątnowie, Biegach na Orientacje  i Dziecinadzie w Załęczu Małym oraz  innych.

Od 4 lat uczniowie szkoły w Dzietrznikach, dzięki staraniom nauczyciela WF pani Marzeny Kalemba korzystają z bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęciach sportowych organizowanych w ramach PROGRAMU SKS  –  PROJEKTU FINANSOWANRGO  PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzietrznikach co roku bierze  udział w wyżej wymienionym  projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki a młodzież szkolna chętnie z nich korzysta. Zajęcia zgodnie z założeniami programu odbywały się dwa razy w tygodniu po 60 minut. Zostały  utworzone dwie grupy uczestników: PERŁY SKS  (dziewczęta ) i SPORTOWCY SKS  (chłopcy).

W poprzednich latach UKS „Jurajczyk” organizował dla uczniów również bezpłatne zajęcia tenisa stołowego i piłki siatkowej. Było to możliwe dzięki społecznej pracy nauczycieli wychowania fizycznego: pani Anny Jankowskiej i Marzeny Kalemba. Innym przedsięwzięciem  propagującym zdrowy tryb życia już poza budynkiem szkolnym a  w środowisku lokalnym była akcja NORDIC WALKING dla KAŻDEGO. Wspólne spacery po Dzietrznikach młodzieży szkolnej z nauczycielem i  kijkami nordic walking spopularyzowały i lokalnie upowszechniły ów sport, tak chętnie obecnie przez wielu mieszkańców uprawiany.

DZIAŁANIA UKS „JURAJCZYK” W OBIEKTYWIE:

Gminny turniej tenisa stołowego – listopad 2018

Gminny turniej tenisa stołowego w Dzietrznikach – listopad 2017

Powrót uczniów z międzygminnego turnieju piłki nożnej w Wierzchlesie – maj 2018

PERŁY SKS

SPORTOWCY SKS

POWRÓT UCZNIÓW Z ZAWODÓW LA

Uczniowie na Biegach na Orientację  w Załęczu Małym – wiosna 2019

Uczniowie SP Dzietrzniki na zawodach LA w Pątnowie