PROJEKTY SPOŁECZNE

Sołectwo na plus - edycja 2023

W roku bieżącym udało nam się pozyskać granty w wysokości 12 000 zł aż dla siedmiu sołectw. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektów w ramach konkursu „Sołectwo na Plus”.

Projekty będą realizowane w następujących miejscowościach:

 • Bieniec – „Nasze wspólne miejsce w Bieńcu”,
 • Dzietrzniki – „Doposażamy salę Sołeckiego Centrum Kultury i Rekreacji w Dzietrznikach”,
 • Kamionka – „Dbamy o miejsce pamięci w naszej wsi”,
 • Kluski – „Oznakowanie miejsca Bitwy pod Kluskami”,
 • Pątnów – „Zakup naczyń gastronomicznych i sztućców na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pątnowie”,
 • Załęcze Małe – „Tworzymy wspólną przestrzeń – budowa altany w Załęczu Małym”,
 • Grębień – „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu”.

Sołectwo na plus - edycja 2022

Program pn. „Sołectwo na plus” dobiegł końca, aż 5 miejscowości z gminy Pątnów wzięło w nim udział. Każda z wiosek w ramach dofinansowania otrzymała dotację w wysokości 12 000,00 zł. Dzięki programowi w sołectwach znacznie pogłębiła się kultura, a także integracja wśród mieszkańców.

„Pamiętamy- śladami II wojny światowej w Załęczu Wielkim”, to tytuł grantu zrealizowanego przez sołectwo w Załęczu Wielkim. Dzięki uzyskanej dotacji możliwe było odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa poprzez montaż drewnianej ławki, płotka i tablicy informacyjnej oraz posadzenie krzewów. Dodatkowo sfinansowane zostało wydanie biuletynu informacyjnego opisującego ciekawą historię miejscowości.

Sołectwo Dzietrzniki, dzięki uzyskanej dotacji miało możliwość zrealizowania grantu pn. „Dzietrzniki na plus”. Za pieniądze z dofinansowania zostały zakupione garnki, namiot imprezowy oraz instalacja klimatyzacyjna. Dzięki doposażeniu kuchni w Sołeckim Centrum Kultury i Rekreacji możliwe będzie organizowanie w komfortowych warunkach imprez i wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców. Całość grantu wyniosła 12 700,00 zł, z czego 700 zł zostało sfinansowane przez mieszkańców Dzietrznik.

„Wspólne grillowanie i zieleni podziwianie w centrum Pątnowa” to zadanie zrealizowane przez sołectwo w Pątnowie. W tym przypadku, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiony został grill gazowy, oświetlenie solarne do wcześnie zamontowanej altany oraz betonowe donice, ziemia, kora i komplet drzew, krzewów i traw ozdobnych. Dzięki dotacji zagospodarowany został plac koło biblioteki i ZSS w Pątnowie, poprawie uległo centrum wsi, a zakupiony grill zostanie wykorzystany do przygotowania smacznych dań dla mieszkańców sołectwa Pątnów w czasie różnego rodzaju imprez i wydarzeń plenerowych.

„Pod jednym dachem – budowa altany dla mieszkańców Grębienia” to tytuł zadania realizowanego przez sołectwo Grębień. W ramach grantu została zakupiona i zamontowana drewniana altana wraz z wyposażeniem. Dzięki programowi „Sołectwo na plus” oraz dotacji mieszkańcy zyskali zadaszone miejsce odpoczynku przy placu zabaw i boisku, z których korzystają dzieci i młodzież oraz miejsce spotkań i integracji. W tym przypadku, również kwota grantu przekroczyła wartość dotacji. Wyniosła ona 12 200,00 zł, mieszkańcy sołectwa wydali 200 zł z budżetu wsi.

Ostatnim sołectwem, które otrzymało promesę i miało możliwość zrealizowania grantu, był Bieniec. „Z pokolenia na pokolenie – przekazanie społeczności lokalnej tradycji i obrzędów ludowych kultywowanych przez KGW w Bieńcu”, to tytuł zadania przez nich zrealizowanego. Uzyskane środki zostały wykorzystane na doposażenie zaplecza kuchennego sali OSP w Bieńcu poprzez zakup zmywarki i piekarnika a także na wydanie biuletynu informacyjnego opisującego bogatą historię KGW w Bieńcu i zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla młodzieży.

Poznaję Polskę – Polski Ład

Gmina Pątnów 30 marca 2022 r. otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na organizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych szkół podstawowych, pozwolić urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym nasz szkoły podstawowe wykorzystały wsparcie ze środków budżetu państwa w wysokości 61.963,77 zł a wkład własny stanowił 17.412,73 zł a łączny koszt zadania  to 79.376,50 zł.

Dofinansowaniem zostały objęte Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie i Publiczna szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym.

Dzięki pozyskanym środkom zrealizowano 10 wyjazdów szkolnych w ramach  których uczniowie naszych szkół  pojechali na trzy wycieczki dwudniowe z klas od IV- VIII, na trzy wycieczki jednodniowe z klas IV-VIII oraz na  cztery wycieczki  jednodniowe z klas I-III.

Uczniowie odwiedzili m.in. Wrocław, Warszawę, Biskupin, Gniezno, Duszniki Zdrój, Złoty Stok, Wałbrzych i Tarnowskie Góry.

Usuwanie Azbestu – 2022 r.

www.wfosigw.lodz.pl

Do 29 marca br. mieszkań Gminy Pątnów mogli składać wnioski o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu swojej posesji. W czasie naboru do Urzędy Gminy Pątnów wpłynęło łącznie 47 wniosków.

28 kwietnia br. Gmina Pątnów złożyła do WFOŚIGW w Łodzi wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów” na kwotę 58 337,00 zł.

Szacowany całkowity koszt zadania wynosi 70 852,84 zł.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria przyszłości to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program Laboratoria Przyszłości został ogłoszony 15 września 2021 roku, a nabór wniosków dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów wystartował 8 października 2021 roku i trwał do 15 listopada 2021 roku.

Celem programu jest zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrod-niczych, technologii i inżynierii. Chodzi również rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie samodzielnego i technicznego myślenia, a także nauka pracy w zespole i dobrej organizacji pracy. Ważnym aspektem programu jest też chęć dostosowania poziomu edukacji do aktualnej innowacyjności i rozwoju technologicznego. Laboratoria Przyszłości to rządowe wsparcie finansowe dla szkół, które umożliwia zakup odpowiedniego wyposażenia technicznego.

W ramach Programu nasze szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe w kwocie po 60 tysięcy złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umieję-tności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Do tej pory zakupiono m. in.: drukarki 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze, sprzęt audio-video, imadło, suwmiarkę, szlifierkę, maszyny do szycia, wiertarko-wkrętarkę, wyrzynarkę, roboty edukacyjne, mikrofony, słuchawki i inne.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, dzięki któremu zajęcia szkolne staną się bardziej atrakcyjne oraz pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania oraz zdolności np. manualne i techniczne.

Bieg Traktem Św. Rocha – Urząd Marszałkowski w Łodzi

22 maja na Stadionie w Pątnowie odbędzie się „Bieg Kolorów” – Bieg Traktem Świętego Wojciecha. LZS Pątnów we współpracy z Gminą Pątnów złożyli wniosek o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Bieg Traktem Świętego Rocha ”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Wydarzenia Sportowe na Plus”

Program zawodów:

 • Otwarcie biura zawodów dzieci i młodzieży – 13.00
 • Otwarcie biura zawodów biegu głównego – 13.30
 • Bieg przedszkolaka dziewczynki – 300 m – 14.00
 • Bieg przedszkolaka chłopcy – 300 m – 14.10
 • Bieg dziewcząt klasy 1-3 – 400 m – 14.20
 • Bieg chłopców klasy 1-3 – 400 m – 14.30
 • Bieg dziewcząt klasy 4-6 – 600 m – 14.40
 • Bieg chłopców klasy 4-6 – 600 m – 14.50
 • Bieg dziewcząt klasy 7-8 – 800 m – 15.00
 • Bieg chłopców klasy 7-8 – 800 m – 15.10
 • Bieg szkół średnich dziewcząt – 1500 m – 15.20
 • Bieg szkół średnich chłopców – 1500 m – 15.40
 • Zamknięcie biura zawodów biegu głównego – 15.45
 • Start biegu głównego – 13 km – 16.00
 • Wręczenie nagród w biegach dzieci i młodzieży – 16.10
 • Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – 18.00
 • Wręczenie nagród zwycięzcom w pozostałych klasyfikacjach i losowanie upominków – 18.10

Imprezie pod patronatem medialnym Radia Ziemi Wieluńskiej oraz portalu internetowego Kocham Wieluń towarzyszy festyn rodzinny z wieloma atrakcjami.

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów” zostało dofinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

https://www.wfosigw.lodz.pl

Wartość ogólna zadania: 74 219,01 zł

Wysokość oraz forma dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 59 123,00 zł

Opis zakresu projektu: Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 5,61 Mg oraz odbiór, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 178,141 Mg.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w terenu Gminy Pątnów”

Do 15 kwietniu tego roku mieszkańcu Gminy Pątnów mogli składać wniosek o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu swojej posesji. Wpłynęły 72 wnioski.

Pod koniec kwietnia Gmina Pątnów złożyła wniosek o udzielenie dofinasowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w terenu Gminy Pątnów” na kwotę 73 508,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniesie 81 677,03 zł.

Wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zakup sprzętu dla OSP Gminy Pątnów

W tegorocznym naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratunkowych” w zakresie „Dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 2021” wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi złożyły trzy jednostki OSP z Gminy Pątnów.

Są to OSP w Załęcze Wielkie, OSP w Załęcze Małe oraz OSP w Bieńcu.

Łączna wnioskowana kwota dofinasowania wynosi 66 174,00 zł.

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” .

Zadanie „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Co w ogrodzie piszczy?” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym” w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 91 772,75 zł

Wysokość oraz forma dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 49 030,00 zł

Opis zakresu projektu: Nasze Ekologiczne Pracownie „Co w ogrodzie piszczy?” to żywa pracownia dydaktyczna na terenie placu szkolnego, która pozwala dzieciom na prowadzenie doświadczeń, doskonalenie umiejętności  prowadzenia analizy i wyciągania wniosków. Uczniowie, prowadząc ciekawe badania, eksperymenty czy doświadczenia mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą. Pracownia ta jest uzupełnieniem ekopracowni przyrodniczych w szkole, dając możliwość realizacji zajęć terenowych. Pracownia Ekologiczna wyposażona jest m.in. w roślinność różnego gatunku, tablice informacyjne, gry edukacyjne, ścieżki sensoryczne, rzeźbę „Misia” wykonaną z konara ściętej Robini, altanę, stoły, ławki, zegar słoneczny oraz wiele innych rzeczy, które zostały ujęte w projekcie.

Wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” .

W maju wspólnie z dyrekcją i pracownikami ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie Gmina   Pątnów złożyła wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Utworzenie punktu dydaktycznego „Owadzi Świat” dla przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie”.

Całkowity koszt zadania: 61 342,00 zł

Wnioskowana wysokość oraz forma dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 49 997,00 zł

Założeniem punktu dydaktycznego „Owadzi świat” jest utworzenie go w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać istniejącą naturalną przestrzeń w pobliżu przedszkola do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i wykorzystaniu jego walorów rekreacyjnych.

Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym (przyznana kwota dotacji do wysokości 16 321,00 PLN)

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu w Pątnowie w Zespole Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie (przyznana kwota dotacji do wysokości 17 192,00 PLN)

Jesteśmy jeszcze przed realizacją tych projektów.

E-Pątnów

Gmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne realizuje projekt „E-Pątnów lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Łączna wartość projektu to 1 348 207,80 wkład finansowy i rzeczowy gminy (udostepnienie sal lekcyjnych) na poziomie ok. 7,10% wartości projektu.

Projekt „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów” służy podniesieniu jakości edukacji w Gminie Pątnów w okresie 15.10.2018 – 29.11.2020. Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów – uczniach i uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach w szkołach podstawowych w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu samych placówek.

Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Gminą Pątnów a jednostką spoza sektora finansów publicznych tj. niepubliczną placówką oświatową Optima. Partnerstwo obejmowało zarówno etap tworzenia wniosku, jak i jego realizację. Partner wniósł do projektu doświadczenie w realizacji projektów współdziałania z EFS oraz wiedzę dotyczącą nowoczesnych form edukacyjnych, współpracy z ośrodkami akademickimi i doświadczenie związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zajęcia z uczniami i uczennicami w większości prowadzą nauczyciele pracujący w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pątnów. W toku realizacji projektu uczniowie tych szkół uzyskali kompleksowe wsparcie dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki, języków obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz nabędzie kompetencje uniwersalne niezbędne na rynku pracy, a to umiejętność pracy w grupie, innowacyjność, kreatywność. W ramach tego projektu prowadzona była także terapia uczniów i uczennic z niepełnosprawnością oraz dysfunkcjami wynikającymi z zagrożenia niedostosowania społecznego, zaburzeń emocjonalnych, zaniedbań środowiskowych, specyficznych trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych.

Kadra szkół została objęta doskonaleniem zawodowym wdrażającym do nowoczesnego, efektywnego nauczania, z wykorzystaniem metod badawczych i doświadczalnych, narzędzi TIK oraz dotyczącym pedagogiki specjalnej.

W toku realizacji tego projektu trzy szkoły otrzymały doposażenie do pracowni komputerowych a dwie z nich kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczych. Zakupiono 42 laptopy nauczycielskie, które umożliwią nauczycielom zatrudnionych w szkołach zarówno przygotowanie materiałów edukacyjnych, pozyskiwanie ich z zasobów edukacyjnych w sieci Internet, jak i prezentowanie podczas lekcji. Zostały także zakupione także 28 komputerów stacjonarnych, 13 tablic interaktywnych, 3 wizualizery i 3 urządzenia wielofunkcyjne.

W ramach doposażenia pracowni przyrodniczych szkoły otrzymały m.in. mikroskopy, teleskopy, lupy, lornetki, wagi, deszczomierze, higrometry, aerometry, kompasy, siłomierze, elektroskopy, silniczek, sygnalizator piezoelektryczny, igłę magnetyczną., soczewki i lusterka, pryzmaty, zestaw optyczny, zestaw 50 skał i minerałów, stetoskop, ciśnieniomierz automatyczny , zestaw metali, stopów, drut, zestaw akwarystyczny z odczynnikami, kwasomierz, suszarkę laboratoryjną, akwarium i terrarium, profile glebowe, modele szkieletów i organów, zestaw do budowy cząsteczek, szafę metalową na odczynniki, dygestorium.

Etno-Polska 2020

Gmina Pątnów wzięła udział w programie EtnoPolska 2020 na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. W odpowiedzi na złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pątnowie wniosek, otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup strojów ludowych dla zespołu „Załęczanie”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 31 tys. zł, wkład własny Biblioteki ok. 7 tys. zł.

W ramach zadania uszytych zostało 12 kompletów dla kobiet i 10 dla mężczyzn. 17 listopada 2020 r. w Bibliotece w Pątnowie stroje zostały przekazane kierownikowi zespołu „Załęczanie” Panu Janowi Pankowi.

W przepięknych, szytych ręcznie strojach zespół „Załęczanie” będzie prezentował się na scenie, uświetniając wiele imprez kulturalnych na terenie gminy i poza nią.

Zdalna szkoła

Gmina Pątnów wzięła udział w programach rządowych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. Udało się zaopatrzyć uczniów i nauczycieli w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie epidemii.

Zdalna szkoła

Łącznie gmina zakupiła 21 laptopów dla uczniów szkół z terenu gminy Pątnów.

Wydatki ogółem 59 996,89

Dofinansowanie 59 996,89

Sprzęt został pozyskany w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” i przekazany do szkół.

Zdalna szkoła +

Łącznie gmina zakupiła 30 laptopów i 3 tablety dla uczniów szkół z terenu gminy Pątnów.

Wydatki ogółem 74 999,25

Dofinansowanie 74 999,25

Gmina Pątnów po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej korzystanie z tych urządzeń ułatwia naszym dzieciom naukę.

Program Edukacji Ekologicznej pn. „DalEKOwzroczna akcja - segregacja” w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Program Edukacji Ekologicznej pn. „DalEKOwzroczna akcja – segregacja” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym”.

Zadanie pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „DalEKOwzroczna akcja – segregacja” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym” zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 33 280,24 zł.

Wysokość oraz forma dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 29 816,00 zł.

Opis zakresu projektu: Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych. Projekt ma uwrażliwić uczniów na stan najbliższego środowiska oraz zwrócić uwagę na niewłaściwe postawy społeczne – wyrzucanie czy wylewanie odpadów komunalnych w obrębie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Promowanie pozytywnych działań ekologicznych, w które zaangażowano uczniów wraz z rodzicami oraz mieszkańców wsi z obwodu szkoły wzmocniło oczekiwany efekt projektu. W ramach realizowanego projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym zorganizowano wycieczki, warsztaty i konkursy, natomiast szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną.

Program Edukacji Ekologicznej pn. „O czyste powietrze dbamy i wiemy czym oddychamy” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Program Edukacji Ekologicznej pn. „O czyste powietrze dbamy i wiemy czym oddychamy” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach”.

Zadanie pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „O czyste powietrze dbamy i wiemy czym oddychamy” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach” zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 28 002,80 zł

Wysokość oraz forma dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 25 094,00 zł.

Opis zakresu projektu: Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych. Promowanie pozytywnych działań ekologicznych, w które zaangażowano uczniów wraz z rodzicami wzmocniło oczekiwany efekt projektu. W ramach realizowanego projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach w roku szkolnym 2020/2021 będą dalej zgłębiać tajniki wiedzy ekologicznej poprzez kontynuację zajęć terenowych w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano wycieczki, konkursy oraz zajęcia o tematyce ekologicznej. W ramach projektu szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną, dzieci uczestniczyły w warsztatach o różnej tematyce związanej z ochrona środowiska i ekologią.

Ekopracownie pod chmurką w Pątnowie

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zwiastuny czasu” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania: 69 824,00 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 50 000,00 PLN.

opis zakresu projektu:

„Zwiastuny czasu” – punkt dydaktyczny zaprojektowany z myślą o uczniach Publicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie jest siedliskiem roślin o różnych wymaganiach fizyczno – chemicznych i podzielony jest na następujące części tematyczne: rośliny światłolubne, rośliny cieniolubne, rośliny gleb kwaśnych, rośliny rosnące na podłożach wilgotnych. Siedliska zaplanowanych roślin uwzględniają naturalne warunki występujące w otoczeniu naszej szkoły.

Część terenu przeznaczona jest na siedlisko roślin światłolubnych, które rosną na glebach suchych i ubogich. Posadzone tu zostały: tamaryszek, śnieguliczki, pęcherznice, krzewy okrywowe, trawy ozdobne, lawendę, nachyłek, kocimiętka, rozchodniki, bodziszka oraz róża pomarszczona. Kolejne stanowisko roślin gleb kwaśnych uwzględnia także różny stopień nasłonecznienia. W części ukrytej pod świerkami powstało stanowisko roślin cieniolubnych tj. różaneczniki, pierisy, kalina, kiścień oraz obiela. Bliżej trawnika rosną wrzosy, wrzośce, sasanki, dzwonek i goździki czyli rośliny, które lubią większe nasłonecznienie. Pod koronami drzew powstała również rabata dla roślin lubiących rosnąć na podłożach wilgotnych, w cieniu i półcieniu. Tutaj posadzone są bukszpany, cisy, rodgersja, funkie, tawułka oraz zawilce.

Obserwacja roślin od siewu do dorosłości oraz różnych typów ich rozmnażania jest możliwa dzięki powstaniu mini ogrodu dendrologicznego dla młodszych uczniów – powstał on w południowej części ogródka. Dla najmłodszych powstała ścieżka sensoryczna, aby poprzez zmysły poznawali oni otaczający ich świat. Wszystkie rośliny występujące w ogrodzie zostały oznakowane tabliczkami z nazwami gatunkowymi, terminami kwitnienia i kolorem kwiatów, również skały znajdujące się na rumowisku skalnym zostały opisane, aby w ten sposób ułatwić ich rozpoznawanie. Bazę dydaktyczną ogrodu wzbogaciły dodatkowo zamontowane trzy tablice edukacyjne z serii „Pory roku w ogrodzie”, które bezpośrednio nawiązują do tematu przewodniego projektowanego punktu dydaktycznego pn. „Zwiastuny czasu”. Informacje umieszczone na tablicach w atrakcyjny sposób przedstawiają podstawowe wiadomości na temat zmian zachodzących w ogrodzie w zależności od pory roku, co wpłynie na efektywność nauczania w edukacji przyrodniczej.

Poza częścią nasadzeniową powstał kącik dydaktyczny „Zielona klasa” składający się z zadaszonej wiaty, stołów i ławek. Jest to miejsce prowadzenia zajęć, opracowywania wyników obserwacji, rekreacji i odpoczynku. Ogród szkolny jest również ostoją zwierząt i istotnym wyrazem troski o przyrodę na terenie szkoły poprzez stwarzanie odpowiednich warunków dla ich obecności. Dlatego też w punkcie dydaktycznym ,,Zwiastuny czasu”, który również jest przyjazny zwierzętom, zaprojektowano rośliny kwiatowe, owocujące krzewy i drzewa.

Utworzony punkt dydaktyczny daje możliwość obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej w różnych porach roku. Kolejnym ważnym aspektem punktu dydaktycznego jest możliwość sprawdzenia i ugruntowania wiedzy przyrodniczej dzięki zainstalowaniu gry dydaktycznej pamięciówka ,,Kalejdoskop przyrody”. Gra uświadamia odbiorcy zmienność przyrody w skali roku. Każdą z nich, wyróżniają określone cechy adekwatne do 4 pór kalendarzowych – różnicując świat zwierząt i roślin a zaplanowana ścieżka sensoryczna, pozwoli rozbudzić zmysły naszych najmłodszych uczniów.

Ekopracownie pod chmurką w Załęczu Małym

W Zespole Szkół Samorządowych im. Jan Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym powstała Ekologiczna Pracownia pn: „Co w ogrodzie piszczy?”, która została zrealizowana  w ramach Konkursu WFOŚ i GW z dziedziny Edukacja Ekologiczna – „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Ekologiczna Pracownia  została zrealizowana przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu – dział budowlany i architektura krajobrazu oraz firmę  Ogrodowy Styl Załęcze.

Koszt całkowity pracowni – 91 930,00zł, dotacja WFOŚ i GW w Łodzi – 49 030,00zł; udział własny – 42 900,00zł

    Pracownia znajduje się w miejscu bardzo ważnym dla uczniów, rodziców oraz  społeczności lokalnej, mianowicie na fundamentach starej szkoły, która powstała  100 lat temu. To miejsce sentymentalne dla każdego mieszkańca Załęcza Małego, gdyż utożsamiają oni z nim swoją młodość. Znajduje się  we frontowej części placu szkolnego od strony drogi powiatowej. W wybranym miejscu widoczne są wapienne fundamenty budynku szkoły, który spłonął w 1991roku. Na wyznaczonym terenie jest altana dębowa, wokół fundamentów rosną drzewa, które pamiętają całą historię budynku, a są to: około 100-letnia robinia i 100- letnia morwa. W bardzo bliskim sąsiedztwie rosną również klony .

Nasze Ekologiczne Pracownie „Co w ogrodzie piszczy?” to żywe miejsce dydaktyczne na terenie placu szkolnego, które pozwoli na zwiększenie liczby sytuacji badawczych. Uczniowie, prowadząc ciekawe badania, eksperymenty, obserwacje, będą mieli zapewniony kontakt z przyrodą. Dzięki temu zdobędą właściwą wiedzę, umiejętności i utrwalą pożądane wychowawczo postawy. Pracownia ta uzupełni ekopracownie przyrodnicze w naszej placówce umożliwiając zajęcia na świeżym powietrzu.

Nasza ekologiczna pracownia pn: „Co w ogrodzie piszczy?”  podzielona jest na części tematyczne – siedliska roślin o różnych wymaganiach fizyczno – chemicznych, uwzględniając  naturalne warunki występujące w otoczeniu naszej szkoły. Podążając ścieżką od szkoły, dotrzemy do kąciku Cztery pory roku ,gdzie uczniowie zapoznają się z różnymi gatunkami roślin, ich wymaganiami dotyczącymi gleby, nasłonecznieniem, wilgotnością oraz zasadami ich pielęgnacji.  Wędrując dalej po naszej ekologicznej pracowni, dotrzemy do tablic edukacyjnych, na których scharakteryzowana jest szata roślinna znajdująca się w pracowni oraz występujące zwierzęta i gra edukacyjna- „Przyrodnicze koło wiedzy”(Quiz). Pozwoli to utrwalić w formie zabawy zdobytą wiedzę. Poruszając się po klasie jest dendrfon,  służący dzieciom i młodzieży do naśladowania odgłosów przyrody. Uczniowie poznają właściwości rezonansowe drewna.  Dalej w głębi sali zbudowana jest ścieżka sensoryczna z wykorzystaniem liści, szyszek, kamyków i gałązek. Uczniowie, na tak przygotowanej ścieżce, ćwiczyć będą motorykę małą i dużą, jednocześnie pobudzając mózg do intensywnej pracy.  Wykorzystana zostanie  ona na zajęciach w klasach 1-3 , zajęciach rewalidacyjnych czy zajęciach świetlicowych. Kolejna pomoc zlokalizowana jest w klasie przy odrestaurowanym kawałku muru wapiennego 100-letniej szkoły, to rumowisko skalne i w bliskim sąsiedztwie przestrzenny profil glebowy. Na podstawie tych pomocy uczniowie szybko będą rozpoznawać rodzaje skał i procesy glebotwórcze.  Dalej, przemieszczając się po naszej ekologicznej pracowni w sąsiedztwie wyrzeźbionego niedźwiadka z konara ściętej robini, na miejscu ściętej topoli jest kłoda drewniana z domkami dla owadów, a wokół niej są posadzone rośliny miododajne. Pomiędzy rzeźbą a wyspą miododajną znajduje się gra Światowid „Owady zapylające”, która z oddali przypomina ul. Uczniowie w oparciu o tą grę utrwalą wiedzę o owadach zapylających i ich ogromnej roli w przyrodzie. Na wprost altany umiejscowiony jest zegar słoneczny  z zasadami jego działania zapoznają się uczniowie. Poza częścią nasadzeniową jest kącik dydaktyczny Zielona oaza składająca się z zadaszonej altany, stołu z przymocowanymi w formie bieżnika planszami do grania w szachy czy warcaby i ławek. Jest to miejsce prowadzenia zajęć, opracowywania wyników obserwacji, rekreacji i odpoczynku. W altanie przy stole odbywać się będą zajęcia badawcze z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne  czy świetlicowe. Tak zaprojektowany stół da możliwość wielorakiego wykorzystania nie tylko dydaktycznego, ale również środowiskowego i społecznego. Czas spędzony w naszej ekologicznej pracowni zapewni mieszkańcom wiele satysfakcji i bliskość z naturą. Uczniowie, dzięki stacji meteo zamontowanej na dachu , poszerzą swoją wiedzę w zakresie pogody i klimatu poprzez obserwowanie i badanie  pogody, analizę danych meteorologicznych oraz konstruowanie prognoz krótkoterminowych, przedstawiając  wyniki swoich pomiarów po przetworzeniu przez specjalny program komputerowy na szkolnej stronie internetowej.

W naszej ekologicznej pracowni nie zabrakło aspektów proekologicznych i prozdrowotnych. Przy wejściu  od strony szkoły są umieszczone kosze do segregacji śmieci, a pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów  mają aspekt dydaktyczny i wychowawczy. Obok jest gra Kostki wiedzy „Eko kółko i krzyżyk”,  która pozwoli utrwalić, jakie śmieci należy wrzucić do określonych koszy.

Nowo powstała  ekologiczna pracownia jest atrakcyjnym uzupełnieniem bazy dydaktycznej szkoły.

Granty Sołeckie 2020

Zrealizowaliśmy w Gminie Pątnów „Grantów Sołeckich” współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Projekty zostały wykonane w Józefowie, Załęczu Małym oraz Popowicach. Każda z tych miejscowości otrzymała dotację w wysokości 10 tys. zł oraz dołożyła do tego własny wkład finansowy i wkład pracy. Najsprawniej z realizacją swojego projektu poradziło sobie Załęcze Małe, które dokonało zakupu namiotu, doposażyło zaplecze kuchenne swojej świetlicy wiejskiej oraz zorganizowało spotkanie integracyjne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

W Józefowie powstała siłownia zewnętrzna, która będzie służyła mieszkańcom do utrzymania tężyzny fizycznej. W Popowicach natomiast cieszy już odrestaurowane ogrodzenie od strony drogi. Poprawiła się znacznie estetyka tego miejsca.