PROJEKTY INWESTYCYJNE

Rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluski i Załęcze Wielkie i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże.

Gmina Pątnów podpisała umowę na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę wodociągu w miejscowościach Kluski i Załęcze Wielkie oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże”  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji zostanie wybudowany wodociąg o długości 1719 m (3 przyłącza wodociągowe) w miejscowościach Kluski i Załęcze Wielkie oraz jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kałuże.

Realizacja operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Pątnów poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00107-65150-UM0500290/20 wydatki całkowite operacji to kwota 270.849,83 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 138.405,00 zł.

Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie

Gminie Pątnów została przyznana dotacja z Ministerstwa Sportu w wysokości 857 600 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zakładanego zadania zostanie w Pątnowie przebudowane boisko piłkarskie oraz wybudowane zaplecze sanitarne wraz ze szatniami na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie. Ponadto zostanie wykonana nowa bieżnia, oświetlenie, a także trybuny dla kibiców. Inwestycja ta będzie realizowana w 2021 r. a jej całkowita wartość przekracza 1,5 mln zł. Warto dodać, że Gmina Pątnów jest jedyną gminą w województwie łódzkim, która przeszła pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zakwalifikowała się do programu Sportowa Polska.

Obecnie jesteśmy już po przetargu na realizację zadania. W wyniku przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę spośród trzech, które wpłynęły, złożyła firma BATOREX s.c. z Krzepic. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 9 lutego br. Inwestycja będzie realizowana za kwotę 1.337.000,00 zł.

Pod koniec roku będziemy wszyscy mogli cieszyć się nowym obiektem sportowym.

Obecne zdjęcia stadionu i wizualizacja.

Termomodernizacja budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia w Pątnowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Pątnów zakończyła realizuję projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie”.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Pątnów poprzez termomodernizację, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Samorządowych oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów wraz z Ośrodkiem Zdrowia.

Ogólne wydatki: 1.835.801,41 zł

Wydatki kwalifikowane: 1.238.869,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.052.915,47 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/17-00 z dnia 15.11.2018 r.

W 2019 roku zostały wykonane prace termomodernizacyjne budynku ZSS w Dzietrznikach wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła, natomiast w 2020 roku gmina Pątnów zrealizowała kolejny etap ww. projektu obejmującego swym zakresem termomodernizację budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie.

Termin zadania realizowanego w roku bieżącym zakończył się 16 października 2020 r.

Wartość zadania w zakresie termomodernizacji budynków w Pątnowie to kwota 645.198,18 zł brutto, w tym roboty dodatkowe w wysokości 85.392,34 zł brutto.

Obydwie instytucje zmieniły swoją estetykę, a także w znacznym stopniu poprawi się efektywność energetyczna w budynkach. Realizacja całości zadania będzie miała wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie Pątnów.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną budynków przed pracami oraz efekt końcowy, po zakończeniu robót termomodernizacyjnych.

Remont zaplecza kuchennego w Szkole w Dzietrznikach

Gmina Pątnów pozyskała środki finansowe z budżetu państwa na remont i wyposażenie kuchni w szkole w Dzietrznikach. Dofinansowanie pochodziło z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3 wieloletniego programu rządowego).

Prace remontowe obejmowały m.in. wymianę płytek na ścianach i posadzkach, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi oraz montaż okna podawczego.

Remontem objęto również prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną, wentylacją pomieszczeń oraz branżą elektryczną.

W zakresie zadania było także wyposażenie kuchni w odpowiednie stanowiska tj.:

  • stanowiska do mycia rąk;
  • stanowiska do przygotowywania potraw: zlewozmywaki, szafa mroźna, szafa chłodnicza,
  • stanowiska obróbki wstępnej warzyw: zlew dwukomorowy z półką, stół ze zlewem; jednokomorowy, umywalka niezabudowana;
  • stanowiska obróbki wstępnej mięsa: kloc masarski;
  • stanowiska do obróbki cieplnej – piec konwekcyjno-parowy, piec 4-palnikowy elektryczny, patelnia  okap kuchenny kompensacyjny z wentylatorem, stół przyścienny z półką 4 szt., zlew dwukomorowy z półką;
  • stanowiska ekspedycji  potraw i napojów – stół przyścienny  z półką i drzwiami przesuwnymi 2 szt., stół przyścienny, okienko podawcze;
  • stanowiska mycia naczyń – stół ze zlewem 2-komorowy otworem na odpadki i półką, stół przyścienny, stolik kelnerski, szafa przelotowa.

Całkowity koszt modernizacji kuchni szkolnej wyniósł 129 798,85 zł, kwota 80 000,00 zł została pozyskana w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, pozostała część to wkład własny gminy.

Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawiła warunki sanitarne zaplecza kuchennego, jak również komfort pracy w kuchni.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzietrzniki (Kusik)

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 306 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzietrzniki (Kusik)”. Zadanie zostało wykonane za kwotę 960.489,16 zł. Przebudowa odbyła się na odcinku drogi o długości prawie jednego kilometra, przy którym powstał chodnik po jednej stronie drogi. Odtworzono rowy i przepusty przydrożne na całej długości przebudowywanej drogi. Zwiększyły się również parametry szerokości drogi do 4,5 m, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo na drodze.

Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy”

W ramach projektu wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków przy Centrum Integracyjnym w Kałużach oraz sieć wodociągową w Załęczu Małym. Zostały również zakupione fabrycznie nowe koparko-ładowarka i przyczepa.

Ogólne wydatki – 501.427,00 zł
Dofinansowanie z UE – 258.271,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pątnowie tj. siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw

Projekt jest kolejnym etapem zagospodarowania terenu przy bibliotece i szkole w Pątnowie. W ramach zadania zostały wykonane siłownia zewnętrzna z 5 urządzeniami oraz plac zabaw dostępny dla wszystkich małych pociech, które będą chciały skorzystać z tej formy rekreacji.

Ogólne wydatki – 33.300,00 zł
Dofinansowanie z UE – 30.000,00 złTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów