PROJEKTY INWESTYCYJNE

Krajowy Plan Odbudowy – Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu

W dniu 13.11.2023 r. Gminie Pątnów podpisała umowę o dofinansowanie na utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, czyli utworzenie żłobka w Grębieniu w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 finansowanego ze środków KPO oraz z budżetu państwa.

Nazwa zadania: „Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu pod nr 107, 98-335 Pątnów”.

Gmina Pątnów otrzyma dotację w wysokości 1 221 015,03 zł, z czego 1 075 860,00 zł to środki z KPO oraz 145 155,03 zł to środki z budżetu państwa jako uzupełnienie na pokrycie podatku VAT.

Głównymi celami zadania są:

 1. Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. Utworzenie miejsca opieki, które w przyjaznych, bezpiecznych i komfortowych warunkach pozwoli dzieciom na rozwój.
 3. Zapewnienie dzieciom opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej odpowiednio do potrzeb dziecka.
 4. Wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi oraz umożliwienie im powrotu na rynek pracy.
 5. Ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem rodzinnym i domowym.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać następujące prace:

 • roboty w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacyjnej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ogólnobudowlane,
 • roboty wykończeniowe i malarskie,
 • zakup i dostawa wyposażenia: zaplecze socjalne, meble oraz pełne wyposażenie w zabawki i wyposażenie sensoryczne,
 • zakup i montaż placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do lat 3.

Obecnie przygotowujemy się do procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, a następnie z początkiem przyszłego roku do rozpoczęcia robót budowlanych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki-Kusik
Na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki-Kusik” Gmina Pątnów, pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Środki finansowe przyznane na realizację operacji opiewają na kwotę 3.237.302,00 zł.  Koszty związane z przeprowadzeniem robót budowlanych wynoszą 5.042.392,35 zł.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca zadania tj. firma pn. RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, a 26.09.2023 r. została z nim zawarta umowa.Realizacja części 1 inwestycji tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I”, ma potrwać 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast realizacja części 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki – Kusik”, 10 miesięcy.W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel:

Rozwój infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Pątnów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja VIII gmina Pątnów otrzymała dofinasowanie na 3 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 8 900 000 zł.

1. Na zadanie pn.: „Przebudowa Publicznego Przedszkola w Grębieniu” gmina Pątnów otrzymała promesę na kwotę 600 000,00 zł;

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa parteru istniejącego budynku przedszkola i dostosowanie wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez przedszkolaków do wymogów sanitarnych z dwoma oddziałami przedszkolnymi dla dwóch grup wiekowych.

W ramach inwestycji planuje się następujące rodzaje robót:

 • wykonanie instalacji elektrycznej,
 • wykonanie instalacji sanitarnej: zewnętrzna i wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodna w tym hydrantowa, wentylacja mechaniczna;
 • roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, wykończeniowe i malarskie, a także roboty porządkowe, utylizacyjne i montażowe.

W ramach zadania zostaną zmodernizowane m.in.: sekretariat, dwie sale zajęć dla dzieci, wc dla przedszkolaków, pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem dla personelu,  szatnia przedszkolaków wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie.

W wyniku realizacji zadania obiekt będzie dostosowany do wymogów sanitarnych, oświatowych oraz zapewni pełne bezpieczeństwo i komfort pracy, zabawy i nauki.

2. Na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach” gmina Pątnów otrzymała promesę w wysokości 2 200 000,00 zł;

W ramach inwestycji zostanie przebudowany i rozbudowany budynek OSP Kluski na centrum integracji dla mieszkańców.

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o pomieszczenia sanitarne, kotłownię oraz garaż na samochód strażacki. Natomiast w ramach przebudowy zostanie kompleksowo przebudowany cały istniejący budynek z wydzieleniem odpowiednich pomieszczeń m.in. zaplecza kuchennego, sali spotkań oraz pomieszczeń dla druhów strażaków.

W zakres robót wchodzą m.in.: roboty branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i wodnej.

Roboty ogólnobudowlane obejmują swoim zakresem m.in. roboty rozbiórkowe dachu, ścian i stropów, posadzek i schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymurowanie ścian, otynkowanie wraz z robotami wykończeniowymi i malarskimi, wykonanie nowej więźby dachowej i poszycia dachu z orynnowaniem i nową instalacją odgromową, pełna termomodernizacja budynku wraz z nową elewacją oraz werandą.

Roboty elektryczne obejmują m.in.: wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych i oświetlenia ewakuacyjnego.

Roboty branży sanitarnej obejmują m.in.: c.o., wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej.

W ramach zadania zostaną również wyposażone wszystkie pomieszczenia budynku w niezbędne m.in. w meble i urządzenia.

Budynek będzie spełniał funkcję społeczno-kulturalną. Zostanie zmodernizowany cały budynek wraz z doposażeniem.

3. Na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Józefów, Grębień, Pątnów – etap II” otrzymaliśmy promesę na kwotę 6 100 000,00 zł

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, mającej na celu przejęcie ścieków socjalno-bytowych z terenu miejscowości Józefów, Grębień oraz Pątnów.

W zakresie robót przewidziano wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji oraz rurociągów tłocznych. Rurociągi zlokalizowane zostały  w pasach dróg powiatowych i gminnych oraz na działkach stanowiących własność prywatną.

Procedurę przetargową gmina musi rozpocząć w ciągu 9 m-cy od przyznania promes.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD - edycja II

Gmina ma przyznane dofinansowanie na rewitalizację parku w Pątnowie. Jest to pierwszy krok w kierunku odnowienia parku, aby mógł nam służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Otrzymaliśmy promesę z BGK na kwotę 400 000,00 zł. Dofinansowanie przyznane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane m.in.:

 • pomiary geodezyjne drzew wraz naniesieniem ich na mapę sytuacyjno-wysokościową;
 • szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z oceną stanu zdrowotnego drzew;
 • prace restauratorskie/konserwatorskie dla zadrzewienia parkowego;
 • analiza dendrochronologiczna i analiza dendrologiczna;
 • prace związane z czyszczeniem parku;
 • prace w drzewostanie;
 • wykonanie elementów małej architektury i nawierzchni utwardzonych m.in.: ławki, kosze na śmieci, miejsca odpoczynku, ścieżki parkowe.

Prace będą prowadzone jesienią 2024 i wiosną 2025 roku.

Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XIII REACT – EU, działanie XIII.2 REACT – EU dla OZE. W dniu 5 września została podpisana umowa o dofinasowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10.0040/21-00 oraz kolejno aneksy tj.: Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-01 z dnia 04.10.2022 r.; Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-02 z dnia 13.12.2022 r.; Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-03 z dnia 27.12.2023r.;

Cel projektu: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych oraz budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Pątnów.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 124 758,50 zł.

Wartość całkowita projektu wg. umowy o dofinansowanie i aneksów: 2 771 412,58 zł.

Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie obejmującym 3 części dotyczące: instalacji paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz kotłów na pellet.

W ramach zadania na terenie gminy Pątnów powstało 97 instalacji fotowoltaicznych tj. 93 instalacje u osób prywatnych oraz 4 instalacje na obiektach publicznych. Ponadto powstało 16 instalacji kolektorów słonecznych oraz zamontowano 13 kotłów na pellet, w tym jeden obiekcie użyteczności publicznej.

Termin realizacji zadania został dotrzymany tj. 31.12.2023 r.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD - edycja I

Gmina Pątnów przygotowała trzy wnioski i otrzymała w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD dofinansowanie na realizację projektów dotyczących remontów kościołów na terenie gminy, które będziemy realizować wspólnie z księżmi proboszczami.

Dofinansowaniem zostały objęte:

 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach, w którym zostanie wykonany remont dachu – kwota wsparcia w wysokości 715 400 zł;
 • Kościół Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie na wymianę stolarki okiennej –  dofinansowanie na kwotę 156 800 zł;
 • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Popowicach na którym zostaną przeprowadzone prace restauratorskie polegające na remoncie ściany drewnianego kościoła – wsparcie w wysokości 245 000 zł.

Remont drogi powiatowej w Kałużach

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie na remont drogi powiatowej w Kałużach. Drogę tą gmina Pątnów przejęła od powiatu wieluńskiego w zarząd. Jest to 3,5-kilometrowy odcinek łączący drogę krajową nr 43 z drogą powiatową nr 4521E Dzietrzniki – Załęcze Wielkie. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 656 505 zł.

Zadanie będzie zrealizowane do końca 2023 roku. Zakres prac to: uzupełnienie nawierzchni, jej częściowe frezowanie oraz położenie nowej nakładki asfaltowej na całej długości drogi.

Poprawa nawierzchni w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort jazdy i z pewnością będzie służyć przez kolejne lata zarówno turystom, jak i mieszkańcom.

Remont drogi dojazdowej do pól Grębień - Popowice

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grębień i Popowice” w wysokości 203 590, 00 zł. Jest to przedsięwzięcie, które będzie realizowane w ramach zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi z Grębienia do Popowic na odcinku o długości prawie 1 km i szerokości jezdnej 4 m wraz z poboczami.

Zadanie to gmina musi zrealizować i rozliczyć do 31.10.2023 r.

Remont boiska w Załęczu Wielkim

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie z programu pn.: „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację zadania pn.: „Remont boiska sportowego w Załęczu Wielkim wraz z modernizacją oświetlenia”. Zarząd Województwa Łódzkiego udzielił nam pomocy finansowej. Została przyznana nam dotacja celowa na realizację inwestycji w kwocie 87 700,00 zł.

Planowane zadanie polega na renowacji i doposażeniu boiska sportowego wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia. Powstałe w wyniku realizacji boisko będzie miało nawierzchnię z trawy naturalnej. Utworzony zostanie także system nawadniający teren boiska. Obiekt zostanie wyposażony w dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami. Boisko z trzech stron zostanie ogrodzone piłkochwytami. Na istniejących słupach oświetleniowych zostanie zamontowane oświetlenie energooszczędne typu LED.

Remont kapliczki przy kościele w Pątnowie

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Mała architektura zabytkowa”. Na realizację projektu Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nam kwotę w wysokości 20 000,00 zł, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Remont kapliczki przy kościele w Pątnowie”. Wkład własny gminy w realizację projektu to 6 000,00 zł.

Realizacja zadania obejmuje m.in.:
– malowanie ścian,
– uzupełnianie kitu w oknach,
– wymianę stolarki drzwiowej,
– remont gzymsu,
– demontaż i wykonanie stopnia wejściowego do kapliczki,
– czyszczenie i malowanie ogrodzenia.

Kapliczka wybudowana została najprawdopodobniej w XVIII w., w związku z czym wymaga gruntownego remontu. Zachowanie sakralnego dziedzictwa historycznego naszej gminy jest dla nas bardzo ważne. Do końca roku 2023 przedsięwzięcie musi być zakończone.

„Pod Biało-czerwoną”

Projekt pn. „Pod Biało-czerwoną” zakończył się 11 listopada br., kiedy to nastąpiło oficjalne wciągnięcie flagi narodowej na maszt znajdujący się przed Urzędem Gminy w Pątnowie. W wydarzeniu uczestniczyli wszyscy pracownicy urzędu.

Zadanie budowy masztu zostało sfinansowane w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Gmina Pątnów, na ten cel, otrzymała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 6 008,01 zł.

Przebudowa boiska sportowego w Bieńcu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Infrastruktura sportowa Plus - Dotacje 2022

17 listopada br. została zakończona inwestycja pn. „Przebudowa boiska sportowego w Bieńcu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.

Zadanie obejmowało: budowę płyty boiska, zakup i montaż piłkochwytów oraz dwóch  bramek piłkarskich, przygotowanie powierzchni i budowę altany, dostawę i montaż dwóch kompletów mebli do altany czy urządzenie terenu przy boisku. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Błach z siedzibą w Pątnowie.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 182 770,00 zł. Gmina Pątnów, na ten cel, pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 80 000,00 zł.

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załęczu Wielkim” - RFIL

Dobiegły końca prace termomodernizacyjne w budynku przedszkola w Załęczu Wielkim. W dniu 30.11.2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załęczu Wielkim” zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUDEX Tobiasz Lebioda z Wielunia. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 563 619,46 zł brutto, z czego 149 663,07 zł to dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji odgromowej, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, remont schodów zewnętrznych, obróbki blacharskie i orynnowanie, montaż oświetlenia zewnętrznego, roboty brukarskie i wykończeniowe.

Dzięki realizacji zadnia, podniósł się komfort użytkowania budynku i z pewnością będzie on służyć dzieciom i rodzicom przez wiele lat.

Budowa kanalizacji sanitarnej Pątnów – Warszawka - RFIL
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 5 września br. nastąpił odbiór inwestycji, która dotyczyła budowy  kanalizacja sanitarnej Pątnów – Warszawka.

Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U oraz wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych. Budowę odejść bocznych od  kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego zakończonych korkiem w granicy działki drogowej i prywatnej, a także roboty geodezyjne (wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) i przeprowadzenie prób szczelności instalacji zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonanie wszelkich prac przygotowawczych wraz z uprzątnięciem terenu po realizacji zadania.

Całkowity koszt robót wyniósł 336.257,19 zł. Inwestycja została zrealizowana częściowo dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Póki co wybudowany odcinek jest nieczynny, zostanie uruchomiony po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Pątnowie.

Remont drogi gminnej nr 117163E w miejscowości Załęcze Małe

W październiku gmina zakończyła remont drogi w Załęczu Małym w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie zadań dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do pól. Na remont drogi otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 215 188 zł. Zadanie realizowała firma BITUM sp. z o.o. z Lipia Śląskiego, a całość robót budowlanych to kwota 485 851,41 zł.

„Remont drogi gminnej nr 117163E w miejscowości Załęcze Małe” miał na celu usprawnienie ruchu oraz poprawę warunków dojazdu do przyległych gruntów rolnych. Nawierzchnia drogi była w wielu miejscach zniszczona z wyrwami w nawierzchni i wymagała niezwłocznej poprawy stanu technicznego.

Wyremontowano odcinek drogi o dł. 2,000 km. Poprawi to znacznie komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Remont drogi powiatowej w Załęczu Wielkim oraz w Załęczu Małym - RFRD

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4521E w miejscowości Załęcze Małe i Załęcze Wielkie, gm. Pątnów” zrealizowane zostało z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z końcem sierpnia zakończyły się prace polegające na ułożeniu dwóch warstw bitumicznych oraz poszerzeniu poboczy wraz z ich utwardzeniem. W dniu 13 września nastąpił oficjalny odbiór drogi przez Wójta Gminy Pątnów oraz Starostę Powiatu Wieluńskiego Marka Kielera.

Głównym celem zadania było zwiększenie mobilności mieszkańców, zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu dojazdu do posesji, firm, szkoły i przedszkola, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających  z drogi.

Wykonawcą inwestycji była firma P.U.H. DOMAX z Boronowa, która zrealizowała zadanie za kwotę 1.666.665,74 zł. Gmina Pątnów  na ten cel pozyskała dofinasowanie w wysokości 959.961,00 zł oraz otrzymała pomoc finansową z powiatu wieluńskiego w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach – RFIL COVID
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 08.09.2022 r. odbył się odbiór kolejnej, pozytywnie zakończonej, inwestycji w gminie Pątnów. Po trwających 7 miesięcy pracach zawiązanych w termomodernizacją przedszkole w Popowicach nabrało zupełnie nowego wyglądu.

Zakres prac obejmował częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych, obróbki blacharskie i orynnowanie, prace przy elewacji wraz z montażem napisu, montaż oświetlenia, roboty brukarskie i wykończeniowe oraz wykonanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem i posprzątaniem terenu po realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo-Usługowa „ZANO” Zdzisław Piśniak z miejscowości Ługi- Radły.

Na realizację zadania Gmina Pątnów uzyskała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 179.409,03 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 468.533,83 zł.


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II gmina Pątnów otrzymała dofinasowanie na 3 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 8 447 000 zł.

Na zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Załęczu Małym”, gmina Pątnów uzyskała promesę o wysokości 936 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Ponadto zostanie zagospodarowany teren wokół boiska.

Drugą inwestycją objętą dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład jest „Przebudowa budynku OSP w Grębieniu”. Kwota, jaka została przyznana gminie Pątnów na realizację tego zadania to 1 241 000,00 zł.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe zakończyło się zawarciem umowy z panem Tobiaszem Lebiodą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. BUDEX z siedzibą w Wieluniu. Umowa została podpisana 24.10.2022 r.

Roboty budowlane potrwają 10 miesięcy. W ich zakres wchodzi: ocieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji, wymiana pokrycia dachowego a także stolarki okiennej i drzwiowej. Poza tym przeprowadzone będą roboty wykończeniowe na parterze i piętrze budynku a teren wokół budynku zostanie odpowiednio zagospodarowany i przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Firma wykona również instalację sanitarną i elektryczną.

„Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzietrzniki, gm. Pątnów” to ostatnie zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Gmina Pątnów na przeprowadzenie inwestycji, pozyskała promesę opiewającą na kwotę 6 270 000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o. o. W ramach zadania zostanie przebudowana droga o długości 2,101 km. Inwestycja obejmuje przeprowadzenie prac takich jak: wykonanie urządzeń odwadniających, stabilizację gruntu cementem czy przebudowę przepustów pod drogą. Poza tym zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia bitumiczna i z kostki betonowej. Wykonawca zrealizuje również roboty wykończeniowe i te związane z oznakowaniem dróg.

Umowa dot. tej inwestycji została podpisana 20.09.2022 r., a szacuje się, że czas trwania prac wyniesie 15 miesięcy.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I gmina Pątnów otrzymała dofinasowanie na dwa zadania inwestycyjne o łącznej wartości  6 952 700,00 zł.

Na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice” uzyskano promesę w wysokości 6 330 700,00 zł.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte 25.03.2022 r. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Korzystniejszą ofertę złożyła firma RPM Spółka Akcyjna z Lublińca, która wykona roboty budowlane za kwotę 10.448.889,03 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 6 maja 2022 r. Firma rozpocznie roboty budowlane już w czerwcu, a potrwają one przez 18 miesięcy.

W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 8.699,4 mb. Zostaną wybudowane również boczne odgałęzienia kanalizacyjne, tłocznie ścieków oraz będzie dokonana przebudowa przepompowni ścieków.

Budowa studzienek kanalizacyjnych będzie odpowiednio skoordynowana z przebudową drogi powiatowej. Wybudowana sieć zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wieluń, z którą Gmina Pątnów zawarła porozumienie.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Pątnów – Warszawka” to drugie zadanie objęte dofinansowaniem, na którego realizację otrzymano promesę w wysokości 622 000,00 zł.

W ramach inwestycji zostanie rozbudowana droga gminna nr 117171E w miejscowości Pątnów na odcinku o długości 465,63 m i szerokości 4,5 m wraz ze zjazdami i odwodnieniem. Droga będzie zakończona placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach inwestycji powstanie również samodzielny ciąg pieszy o długości 68,61 m łączący projektowaną drogę gminną z drogą powiatową nr 4520E. W odpowiedzi na ogłodzenie o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło 6 ofert. Umowa została podpisana z firmą P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk z Truskolasów na kwotę 744 602,75 zł brutto.

Szacuje się, że prace potrwają do 7 miesięcy i  rozpoczną się niezwłocznie po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na tym samym odcinku.

Droga w Kamionce – RFIL COVID
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Po przerwie zimowej rozpoczęły się przerwane roboty przy budowie drogi gminnej w miejscowości Kamionka. Zgodnie z umową roboty mają się zakończyć do połowy kwietnia br. Całkowita wartość zadania wynosi 147 073,44 zł, z czego dofinansowanie stanowi 146 711,90 zł.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Popowicach - RFIL COVID
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W budynku użyteczności publicznej w Popowicach niebawem rozpoczną się prace termomodernizacyjne. W dniu 1 lutego 2022 r. gmina przekazała plac budowy wykonawcy. Gmina Pątnów pozyskała na ten cel środki z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja kosztowała będzie 465 475,58 zł brutto, z czego 179 409,03 zł to dofinansowanie. Ze wspomnianego funduszu, również w ubiegłym roku została wykonana termomodernizacja budynku przedszkola w Grębieniu, a jeszcze w tym roku zostanie w podobnym zakresie odnowiony budynek, w którym mieści się przedszkole w Załęczu Wielkim.

W zakresie inwestycji budynku w Popowicach planowane są prace takie jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wymiana instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych, obróbki blacharskie i orynnowanie, montaż oświetlenia zewnętrznego, roboty brukarskie i wykończeniowe. Zadanie realizować będzie Firma Handlowo-Usługowa ZANO, z siedzibą w Ługach-Radłach.

Aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do popowickiego przedszkola prace budowlane, przy wejściu do budynku, odbywać się będą w czasie wakacji.

Prace powinny zakończyć się z końcem sierpnia. Poniżej kilka zdjęć obecnego stanu budynku.

Zaawansowanie prac termomodernizacyjnych w budynku przedszkola w Popowicach jest prawie na półmetku. Przypominamy, że Gmina Pątnów pozyskała na ten cel środki z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Roboty budowlane to koszt 465 475,58 zł, z czego 179 409,03 zł to dofinansowanie.

Wykonawca tj. Firma Handlowo-Usługowa ZANO, z siedzibą w Ługach-Radłach w ramach prac budowlanych dokona: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wymiany instalacji odgromowej, remontu schodów zewnętrznych, obróbkę blacharską i orynnowanie, montaż oświetlenia zewnętrznego, roboty brukarskie i wykończeniowe.

Obecnie wymieniona jest stolarka okienna, ocieplone są już fundamenty oraz ściany budynku od strony wschodniej i południowej. Trwają prace termomodernizacyjne na pozostałych ścianach obiektu. Roboty budowlane przy samym wejściu do przedszkola wykonawca będzie prowadził podczas przerwy wakacyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

Prace powinny zakończyć się z końcem sierpnia.

Poniżej kilka zdjęć obecnego stanu zaawansowania robót.

Budowa kanalizacji Pątnów – Warszawka
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 25.03.2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pątnów (Warszawka)”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P. P. H. U. „Partner” Maciej Pyrak z Krzepic na kwotę 336 257,19 zł brutto.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U, wykonanie studni rewizyjnych, budowę odejść bocznych od kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego zakończonych korkiem w granicy działki drogowej i prywatnej, a także roboty geodezyjne (wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) i przeprowadzenie prób szczelności instalacji zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie wszelkich prac przygotowawczych oraz uprzątnięcie terenu po realizacji zadania, dokonanie skutecz-nego zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Na realizację tego zadania Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 214 399,56 zł.

Cyfrowa Gmina

 

Gmina Pątnów złożyła wniosek w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, który został zatwierdzony. Aktualnie czekamy na podpisanie umowy z operatorem projektu grantowego. Środki, które otrzymamy nie wymagają wkładu własnego.

W ramach projektu zostaną zakupione m.in.: bezprzewodowy system konferencyjny w celu zmodernizowania sali konferencyj-nej urzędu, co przyczyni się do zwiększenia jakości nagrań i umożliwi dokładniejszą auto-transkrypcję nagrań m.in. sesji oraz Komisji Rady Gminy Pątnów.

Ponadto zostaną zakupione laptopy do pracy zdalnej dla pracowników urzędu, tablety dla radnych, urządzenia wielo-funkcyjne, monitory, a także sprzęt dla zapewnienia bezpieczeń-stwa danych: system monitorowania środowiska serwerowni (m.in. czujniki zadymienia, zalania, wzrostu temperatury), monitory, serwer kopii zapasowych czy oprogramowanie antywirusowe z zaawansowanymi modułami bezpieczeństwa.

Droga dojazdowa do pól Dzietrzniki-Grębień-Józefów

Gmina Pątnów realizuje kolejne zadanie z zakresu poprawy stanu dróg gminnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dzietrzniki, Grębień, Józefów”. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dofinansowanie w kwocie 177 250,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pana Jarosława Błacha z Pątnowa na kwotę 499.000,00 zł brutto. 6 czerwca br.  została podpisana umowa z wykonawcą na realizacje zadania. Modernizacja drogi ma zakończyć się w terminie do połowy października br.

W ramach zadania zostanie zmodernizowana droga na odcinku 2,416 km docelowo o szerokości jezdni 4 m.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Pątnów pozyskała środki zewnętrzne, w wysokości 55% dofinansowania, na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w trzech budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Są to budynki po byłych szkołach, w których obecnie mieszczą się oddziały przedszkolne, a pozostała część budynków służy mieszkańcom jako miejsce integracji społecznej.

Każda z placówek wybudowana w innych okresie (w latach 50., 60., i 70. XX w.) wymaga obecnie renowacji, nie tylko w celu poprawienia komfortu ich użytkowania, ale przede wszystkim, aby powstały oszczędności wynikające ze zużycia opału. Ogromną korzyścią będzie również ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zmieni się także wygląd budynków, co wpłynie znacząco na poprawę estetyki naszych miejscowości.

W bieżącym roku chcemy przeprowadzić prace termomodernizacyjne w budynku w Grębieniu, natomiast w 2022 roku w dwóch pozostałych tj. w Załęczu Wielkim i w Popowicach.

W ramach tegorocznej inwestycji planowane są m.in.: poprawa pokrycia dachowego, ocieplenie ścian i fundamentów, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana orynnowania i obróbki blacharskie oraz wykonanie nowej elewacji budynku.

Zakończyły się już prace termomodernizacyjne budynku przedszkola w Grębieniu. Wykonawca robót tj. firma „DEKARZ” zadanie to wykonała za kwotę 322.389,51 zł, z czego 25.550,53 zł stanowią roboty dodatkowe, które wyniknęły podczas prowadzenia prac.

Gmina pozyskała z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 171.172,98 zł.

Budynek obecnie prezentuje się następująco.

Rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluski i Załęcze Wielkie i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże.

Gmina Pątnów zakończyła realizację zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę wodociągu w miejscowościach Kluski i Załęcze Wielkie oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże” . Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie zostało realizowane przez F.H.U. Tomasz Kokot z Lachowskiego za kwotę 225.000 zł brutto (wartość robót budowlanych).

W ramach operacji został wybudowany wodociąg o długości 1719 m (3 przyłącza wodociągowe) w miejscowościach Kluski i Załęcze Wielkie oraz jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kałuże.

Realizacja operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Pątnów poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00107-65150-UM0500290/20 i Aneksem Nr 1 wydatki całkowite operacji to kwota 250.202,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 125.236,00 zł.

Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie

Gminie Pątnów została przyznana dotacja z Ministerstwa Sportu w wysokości 857 600 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zakładanego zadania zostanie w Pątnowie przebudowane boisko piłkarskie oraz wybudowane zaplecze sanitarne wraz ze szatniami na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie. Ponadto zostanie wykonana nowa bieżnia, oświetlenie, a także trybuny dla kibiców. Inwestycja ta będzie realizowana w 2021 r. a jej całkowita wartość przekracza 1,5 mln zł. Warto dodać, że Gmina Pątnów jest jedyną gminą w województwie łódzkim, która przeszła pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zakwalifikowała się do programu Sportowa Polska.

Obecnie jesteśmy już po przetargu na realizację zadania. W wyniku przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę spośród trzech, które wpłynęły, złożyła firma BATOREX s.c. z Krzepic. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 9 lutego br. Inwestycja będzie realizowana za kwotę 1.337.000,00 zł.

Pod koniec roku będziemy wszyscy mogli cieszyć się nowym obiektem sportowym.

Obecne zdjęcia stadionu i wizualizacja.

Termomodernizacja budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia w Pątnowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Pątnów zakończyła realizuję projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie”.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Pątnów poprzez termomodernizację, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Samorządowych oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów wraz z Ośrodkiem Zdrowia.

Ogólne wydatki: 1.835.801,41 zł

Wydatki kwalifikowane: 1.238.869,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.052.915,47 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/17-00 z dnia 15.11.2018 r.

W 2019 roku zostały wykonane prace termomodernizacyjne budynku ZSS w Dzietrznikach wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła, natomiast w 2020 roku gmina Pątnów zrealizowała kolejny etap ww. projektu obejmującego swym zakresem termomodernizację budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie.

Termin zadania realizowanego w roku bieżącym zakończył się 16 października 2020 r.

Wartość zadania w zakresie termomodernizacji budynków w Pątnowie to kwota 645.198,18 zł brutto, w tym roboty dodatkowe w wysokości 85.392,34 zł brutto.

Obydwie instytucje zmieniły swoją estetykę, a także w znacznym stopniu poprawi się efektywność energetyczna w budynkach. Realizacja całości zadania będzie miała wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie Pątnów.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną budynków przed pracami oraz efekt końcowy, po zakończeniu robót termomodernizacyjnych.

Remont zaplecza kuchennego w Szkole w Dzietrznikach

Gmina Pątnów pozyskała środki finansowe z budżetu państwa na remont i wyposażenie kuchni w szkole w Dzietrznikach. Dofinansowanie pochodziło z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3 wieloletniego programu rządowego).

Prace remontowe obejmowały m.in. wymianę płytek na ścianach i posadzkach, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi oraz montaż okna podawczego.

Remontem objęto również prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną, wentylacją pomieszczeń oraz branżą elektryczną.

W zakresie zadania było także wyposażenie kuchni w odpowiednie stanowiska tj.:

 • stanowiska do mycia rąk;
 • stanowiska do przygotowywania potraw: zlewozmywaki, szafa mroźna, szafa chłodnicza,
 • stanowiska obróbki wstępnej warzyw: zlew dwukomorowy z półką, stół ze zlewem; jednokomorowy, umywalka niezabudowana;
 • stanowiska obróbki wstępnej mięsa: kloc masarski;
 • stanowiska do obróbki cieplnej – piec konwekcyjno-parowy, piec 4-palnikowy elektryczny, patelnia  okap kuchenny kompensacyjny z wentylatorem, stół przyścienny z półką 4 szt., zlew dwukomorowy z półką;
 • stanowiska ekspedycji  potraw i napojów – stół przyścienny  z półką i drzwiami przesuwnymi 2 szt., stół przyścienny, okienko podawcze;
 • stanowiska mycia naczyń – stół ze zlewem 2-komorowy otworem na odpadki i półką, stół przyścienny, stolik kelnerski, szafa przelotowa.

Całkowity koszt modernizacji kuchni szkolnej wyniósł 129 798,85 zł, kwota 80 000,00 zł została pozyskana w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, pozostała część to wkład własny gminy.

Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawiła warunki sanitarne zaplecza kuchennego, jak również komfort pracy w kuchni.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzietrzniki (Kusik)

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 306 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzietrzniki (Kusik)”. Zadanie zostało wykonane za kwotę 960.489,16 zł. Przebudowa odbyła się na odcinku drogi o długości prawie jednego kilometra, przy którym powstał chodnik po jednej stronie drogi. Odtworzono rowy i przepusty przydrożne na całej długości przebudowywanej drogi. Zwiększyły się również parametry szerokości drogi do 4,5 m, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo na drodze.

Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy”

Gmina Pątnów zrealizowała projekt pn. ”Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załęcze Małe i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże oraz zakup koparko-ładowarki i przyczepy” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji w drodze przetargu nieograniczonego zostały zakupione koparko-ładowarka oraz przyczepa.

Zakończyły się również roboty związane z budową sieci wodociągowej w Załęczu Małym i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże.

Realizacja operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Pątnów poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00065-65150-UM0500177/19 z dnia 03.03.2020 roku wydatki całkowite operacji to kwota 499.251,52 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 258.271,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu został zawarty aneks Nr 1 z dnia 2 marca 2021 r. do umowy o dofinansowanie, wg którego całkowite wydatki w ramach operacji wynoszą 501.427,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pątnowie tj. siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw

Projekt jest kolejnym etapem zagospodarowania terenu przy bibliotece i szkole w Pątnowie. W ramach zadania zostały wykonane siłownia zewnętrzna z 5 urządzeniami oraz plac zabaw dostępny dla wszystkich małych pociech, które będą chciały skorzystać z tej formy rekreacji.

Ogólne wydatki – 33.300,00 zł
Dofinansowanie z UE – 30.000,00 zł

Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Wielkie

Gmina Pątnów, w dniu 08.03.2019 r. zawarła umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.05.02.00-10-0002/18-00 pn. „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Małe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy 254 076,56 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt był realizowany w okresie: 20 marca 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Całość wydatków: 367 707,00 zł

Dofinansowanie: 254 076,56 zł

Środki własne: 113 630,44 zł

Podsumowując, likwidacja obiektu nielegalnego składowania odpadów w Załęczu Wielkim polepszyła znacznie stan środowiska naturalnego, obniżyła negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i życie mieszkańców oraz zwiększyła atrakcyjność naszego regionu.

Celem głównym projektu była: poprawa jakości środowiska naturalnego oraz ochrona zasobów naturalnych poprzez likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Załęczu Wielkim. Cel ten jest bezpośrednio związany z celem głównym działania V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020, którym jest: lepsza gospodarka odpadami w województwie łódzkim. Osiągnięcie celu głównego wraz z celami pośrednimi przyczynia się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych na etapie analizy problemów projektu i przyczyni się do zapobiegania powstawania odpadów oraz do wzrostu masy odpadów zebranych z likwidowanych dzikich wysypisk.