Gmina Pątnów

Gmina Pątnów położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego na Wyżynie Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia gminy wynosi 114 km². Na jej terenie zamieszkuje 6628 na pobyt czasowy i stały. W skład gminy wchodzi 18 miejscowości skupionych w 12 sołectwach: Bieniec, Dzietrzniki, Grabowa, Grębień, Józefów, Kałuże, Kamionka, Kluski, Pątnów, Popowice, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie. Gmina Pątnów graniczy z gminą miejską Wieluń oraz gminami: Wierzchlas, Działoszyn od północy, Lipie (woj. śląskie), Rudniki, Praszka (woj. opolskie) od wschodu i Mokrsko od zachodu.

Gmina Pątnów należy do typowych gmin rolniczych. Dominujący udział na obszarze gminy mają grunty orne i leśne. Udział użytków klas I-IV bonitacji stanowi 26% ogólnej powierzchni gminy. Na terenie jednostki występują szczególnie gleby brunatne. Gleby bagienne zajmują nieznaczny procent powierzchni. Głównie uprawia się tu zboża (żyto, pszenica, mieszanki zbożowe) i ziemniaki.

Tereny gminy najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym położone są w obrębie rzeki Warty i jej zakola, zwanego Załęczańskim Łukiem Warty, oznaczonym kodem PLH 100007 –forma ochrony w ramach sieci Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), ciągnącym się 16 km od Bobrownik do Ogrobli. Gmina wyróżnia się wewnętrznym zróżnicowaniem przestrzennym. Znaczna część gminy położona jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ponad 70% parku znajduje się na terenie gminy) i obejmuje pagórkowate tereny północno-wschodniej części Wyżyny Wieluńskiej. Główną cechą charakterystyczną terenu jest jego urozmaicona rzeźba, którą można zaobserwować  w rejonach parku Krajobrazowego, jak również w okręgu rzeki Warty. Całkowita powierzchnia lasów na terenie gminy wynosiła w 2013 roku 3 942 ha. Z ogólnego obszaru lasów ok. 2422 ha to lasy podległe nadleśnictwu Wieluń. Lesistość gminy wynosi 34,4%. Przez teren gminy Pątnów przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe, które podnoszą walory turystyczne gminy. Na obszarze gminy znajdują się cztery obiekty turystyczne: „Stara Wieś”, „Hotel Jurajska Perła” oraz Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Nadwarciański Gród”. Do najcenniejszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Pątnów można zaliczyć kościoły: Świętej Trójcy w Grębieniu z ok. 1500 roku, Wszystkich Świętych w Popowicach wzniesiony w początkach XVI wieku, a także Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach z początku XX wieku.

Gmina Pątnów jest częścią powiatu wieluńskiego wchodzącego w skład podregionu sieradzkiego. Powiat wieluński cechuje jeden z najniższych w województwie poziomów wynagrodzeń mieszkańców.

Odwiedź Urząd Gminy

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 do 16:00
Wtorek – Piątek: 7:00 do 15:00