Infrastruktura Sołecka w Dzietrznikach

Infrastruktura Sołecka w Dzietrznikach

W kwietniu br. Wójt Gminy Pątnów, przy kontrasygnacie Pani Skarbnik oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Dzietrzniki tj. Pani Doroty Pęcherczyk zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o dofinansowanie zadania pn.: „Nowoczesna »Remiza« – Integrujemy mieszkańców” realizowanego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”. Na realizację przedsięwzięcia sołectwo otrzymało dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 99.253,00 zł. Projekt obejmuje:

  1. zakup i montaż klimatyzacji w celu wyposażenia sali OSP w Dzietrznikach,
  2. zakup projektora z ekranem,
  3. montaż oraz uruchomienie instalacji PV,
  4. zakup i montaż przepływowych podgrzewaczy wody.

Kolejnym etapem będzie wybór wykonawców zadania, a później jego realizacja.