Pierwsza kanalizacja sanitarna w Gminie Pątnów

Pierwsza kanalizacja sanitarna w Gminie Pątnów

Kanalizacja sanitarna to jeden z podstawowych elementów infrastruktury technicznej, który pozwala na skuteczne gospodarowanie ściekami oraz dbanie o środowisko naturalne. Dlatego też uruchomienie sieci kanalizacyjnej w Gminie Pątnów jest tak istotnym wydarzeniem. 21 marca 2024 r. w Gminie Pątnów przyłączono pierwszą posesję do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w latach 2022-2023 w Popowicach.

Nowa sieć kanalizacyjna została zbudowana w miejscowości Popowice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I oraz dotacji z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, z  przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, a także środków z budżetu Gminy. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do usług związanych z odprowadzaniem ścieków oraz będą mogli cieszyć się czystszym środowiskiem. Koszt tej inwestycji wraz z nadzorem to kwota ponad 10,5 mln zł. z czego 10,4 mln zł to wartość pozyskanego dofinansowania. Obecnie mieszkańcy Popowic mogą składać wnioski o wydanie warunków technicznych i po ich otrzymaniu przyłączać się do sieci.

Uruchomienie kanalizacji sanitarnej to także ważny krok w kierunku rozwoju gospodarczego gminy. Poprawa warunków sanitarnych przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności lokalizacji dla inwestorów oraz mieszkańców.

Jest to jednak dopiero początek drogi gdyż obecnie trawa budowa I etapu kanalizacji w miejscowościach Grębień i Józefów. Niebawem będziemy ogłaszać postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy  na budowę II etapu kanalizacji w miejscowości Grębień oraz w miejscowościach Józefów i Pątnów. Ponadto projektowane są dalsze inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej, które mają na celu objęcie siecią jak największej liczby mieszkańców gminy (w pierwszej kolejności Kamionka, Pątnów oraz Załęcze Wielkie). Dzięki temu każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstw nowoczesnej infrastruktury.

Uruchomienie pierwszej sieci kanalizacyjnej w Gminie Pątnów to ogromny krok naprzód, który przyniesie korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska naturalnego.