Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu – “Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość”

Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu – “Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość”

obrazek

Gmina Pątnów przystąpiła do konkursu w ramach naboru  FELD. 07.05-IP.01-001/23 w ramach priorytetu FELD 07 – Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu ,, Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość ”. Celem projektu jest poprawa jakości życia uczestników projektu, poprzez zaplanowane w ramach projektu działania wspierające aktywne włączenie społeczne, promujące równość szans, niedyskryminację, aktywne uczestnictwo oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia w szczególności grup niekorzystnej sytuacji życiowej. Zaplanowane dla uczestników wsparcie w ramach projektu ma na celu zwiększenie wśród nich motywacji do podejmowania działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji życiowej, pewności siebie, wiary we własne siły i umiejętności. Projekt zakłada aktywizacje zawodową uczestników, wyposażenie ich w narzędzia ułatwiające poszukiwanie i podjęcie zatrudnienia. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie. Ogólna wartość projektu wynosi 268 051,10 zł w tym kwota dofinansowania wynosi: 254 631,10 zł .

Wkład własny wynosi 13 420,00 zł. Wsparciem w ramach projektu objętych zostaną 42 osoby. Są to osoby bierne zawodowo, bezrobotne, nieaktywne na rynku pracy.

Realizacja projektu od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie.

Dla uczestników projektu zaplanowano wsparcie w postaci:

  • indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla wszystkich uczestników,
  • indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla wszystkich uczestników,
  • kurs prawa jazdy dla 2 uczestników,
  • szkolenie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 12 osób,
  • kurs kosmetyczny dla 11 uczestników,
  • kurs ,, Pomoc kuchenna” dla 12 uczestników,
  • kurs ,, Podstawy cukiernictwa” dla 12 uczestników,
  • kurs ,, krawiectwa dla początkujących” dla 5 uczestników,
  • a także wyjazdu dla wszystkich uczestników projektu w ramach aktywizacji, społecznej i zdrowotnej do Ciechocinka połączony z konsultacjami dietetycznymi.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłaszane się osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie w budynku Urzędu Gminy Pątnów pokój nr 009 lub telefonicznie pod nr tel. 43 88 65 179

Załączniki:

Harmonogram psycholog Nz-NLP 2024 spotkania indywidualne

Doradztwo zawodowe – HARMONOGRAM Nz – NLP 2024 zajęcia grupowe

Harmonogram poradnictwo zawodowe – spotkania indywidualne Nowy zawód Nowa Lepsza Przyszłość

Harmonogram szkolenie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych Nowy zawód Nowa Lepsza Przyszłość