Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Wypełniony wniosek wraz załącznikami można składać od 19 lutego do 8 marca 2024 r. osobiście w Urzędzie Gminy w Pątnowie, I piętro, pok. 103 bądź za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów (w przypadku korespondencji liczy się data wpływu do urzędu).

Formularz wniosku z załącznikami znajduje się na stronie internetowej urzędu – www.patnow.pl, w zakładce jako załącznik do w/w informacji oraz na stoliku w holu Urzędu Gminy w Pątnowie.

Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, odbiór, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz odbiór, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w czynności. Finansowanie nie obejmuje: kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierające azbest, elementów towarzyszących rozbiórce, kosztów zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (do 90% kosztów netto realizacji zadania) oraz środki własne z budżetu Gminy Pątnów (pozostałe koszty realizacji zadania w tym VAT).

W przypadku udzielenia pomocy finansowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków służących działalności gospodarczej lub działalności rolniczej, udzielana pomoc będzie stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Warunkiem wsparcia będzie otrzymanie dotacji przez Gminę.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pomocy finansowej mieszkańcom Gminy Pątnów na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
 • oświadczenie właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego – dotyczy osób składających wniosek o odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest,
 • kserokopię zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna wymiana wymagająca pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku konieczności dokonania takiego zgłoszenia,
 • Oświadczenie o stanie technicznym nieruchomości – dotyczy osób składających wniosek o demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest,
 • Oświadczenie o wykorzystaniu lub niewykorzystaniu nieruchomości zawierającej wyroby azbestowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca posiadanie wyrobów zawierających azbest przesłana na adres e-mail: [email protected] bądź wydrukowana i dołączona do wniosku.

Załączniki dotyczące pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą:

 • wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
 • formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543);
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o  pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa:

 • wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
 • formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810);
 • zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Magdalena Więcław, I piętro, pok. 103, tel. (43) 886 52 20 wew. 11, e-mail: [email protected].

Załączniki:

Wniosek_z_zalacznikami.docx

Formularz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (edytowalny).pdf

17351_formularz_informacji_pomoc_de_minimis (1).pdf

UCHWAŁA NR LXX/383/23 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pątnów na lata 2024-2025”