Stawki podatków obowiązujące w Gminie Pątnów w 2024 r.

Stawki podatków obowiązujące w Gminie Pątnów w 2024 r.

Podatek rolny:

dla gruntów gospodarstw rolnych – 224,0750 zł od 1 ha przeliczeniowego

dla pozostałych gruntów – 448,1500 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny:  72,0346 zł od 1 ha fizycznego

Podatek od nieruchomości :

– stawki według Uchwały nr LIII/291/22 Rady Gminy Pątnów z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości :

Podatek od nieruchomości Stawka w zł
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni 1,04
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni 5,06
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni 0,44
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, od 1 m² powierzchni 3,46
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej 0,90
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej 24,20
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej 12,10
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m² powierzchni użytkowej 5,51
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni użytkowej

6,99
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 %

Podatek od środków transportowych :

– stawki według Uchwały Nr XIII/89/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/patnow/2710.pdf