ZARZĄDZENIE NR 2/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie z dnia 04.01.2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie z dnia 04.01.2024 r.

w sprawie ustalenia 15 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2023, poz. 1465), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie, w zan1ian za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r. W tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie będzie nieczynny.

§ 2. Ustalony w§ 1 zarządzenia dzień wolny, stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin Geden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024 r., które przypada w sobotę czyli w innym dniu niż niedziela.

§ 3. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i klientów GOPS poprzez:

1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy w Pątnowie,

2. zamieszczenie informacji w BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie, na stronie gops-patnow.biuletyn.net oraz na stronie Urzędu Gminy www.patnow.pl w zakładce GOPS.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS
Anna Przydacz

Zarządzenie o dniu wolnym za 06.01.2024 r.