Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grębień, Józefów Popowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grębień, Józefów Popowice

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki-Kusik”, na którego realizację Gmina Pątnów, pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Środki finansowe przyznane na realizację operacji opiewają na kwotę 3.237.302,00 zł.  Koszty związane z przeprowadzeniem robót budowlanych wynoszą 5.042.392,35 zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca zadania tj. firma pn. RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, a 26.09.2023 r. została z nim zawarta umowa. Realizacja części 1 inwestycji tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I”, ma potrwać 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast realizacja części 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki – Kusik”, 10 miesięcy. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel:

Rozwój infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Pątnów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej.