Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie Ogłasza rekrutację na stanowisko młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie Ogłasza rekrutację na stanowisko młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Ww. stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych i nie wymaga przeprowadzenia naboru na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie

Pątnów 48, 98-335 Pątnów

 1. Określenie stanowiska pracy:

Nazwa stanowiska pracy: młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej,

Forma: umowa zlecenie na czas określony.

Wymiar etatu: niepełny wymiar czasu pracy, w zadaniowym systemie czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2023 r.

Praca na terenie Gminy Pątnów, prowadzona w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych.

 • Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Wykształcenie: podstawowe, zasadnicze zawodowe lub średnie
 4. Posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnieni na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Ukończony kurs – opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej lub wykształcenie średnie o profilu opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej,
 3. Ukończone szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,
 4. Cierpliwość, sumienność i rzetelność, samodzielność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, odpowiedzialność,
 5. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność organizowania pracy w domu osób korzystających z usługi.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:

 

 1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 2. czynności gospodarcze,
 3. czynności opiekuńcze,
 4. umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,
 5. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 2. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (stanowiące załączniku do niniejszego ogłoszenia),
 4. Kserokopia zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Opinia, referencje,
 1. Miejsce i termin składania dokumentów: do 24.02.2023 r.

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, w pokoju Nr 010 w godz. 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty.

Informujemy, że złożenie oferty nie powoduje zobowiązań wobec stron. Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczane w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Kierownik GOPS w Pątnowie zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, tylko wybranych kandydatów, a także prawo do rezygnacji z prowadzenia z danego postępowania rekrutacyjnego.

 • Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje o naborze oraz o wynikach będą umieszczone na stronie internetowej www.patnow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (43) 8865179

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie

Anna Przydacz

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Klauzula informacyjna