Komunikat Wójta Gminy Pątnów w sprawie Konsultacji Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Pątnów

Komunikat Wójta Gminy Pątnów w sprawie Konsultacji Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Pątnów

Wójt Gminy Pątnów informuje, że w dniach od 02.12.2023 r. do 08.12.2023 r. prowadzone będą konsultacje dotyczące projektu: „Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Pątnów”, obejmujący zasady powoływania Komitetu Rewitalizacji i jego funkcjonowanie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu Regulaminu przez mieszkańców Gminy Pątnów, szczególnie tych zamieszkujących obszar rewitalizacji, obejmujący swym zasięgiem miejscowości Kałuże, Załęcze Wielkie, Kluski i Grabową, po uprzednim zapoznaniu się z projektem ww. dokumentu. Wzór formularza do wypełnienia został zamieszczony na BIP, stronie internetowej gminy oraz jest dostępny w Urzędzie Gminy Pątnów.

Wypełnione formularze należy do dnia 08.12.2023 r.:

  • zostawić w sekretariacie w Urzędzie Gminy Pątnów lub
  • przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów lub

Załączniki:

Załącznik – Pobierz