„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie w 2024 r. przystępuje do realizacji Progrmu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. W dniu 13.09.2023 r. został złożony wniosek do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego, który został pozytywnie zakwalifikowany.

Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Przewidywany termin realizacji Programu to: styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r.

Uczestnikami Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 mogą być następujące osoby:

 • Dzieci do ukończenia 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 tego orzeczenia;
 • Osoby z niepełnosprawnościami legitymujące się orzeczeniem:

– o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta polegają w szczególności na:

 • pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego;
 • pomocy w powadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 • pomocy w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania, tj. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury.

Nabór uczestników do Programu:

W celu przystąpienia do Programu w terminie do 22 grudnia 2023 r. należy złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (do pobrania w załącznikach).
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
 3. Klauzula informacyjna RODO (do pobrania w załącznikach).
 4. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością: dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (do pobrania w załącznikach)

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, pok. 009.

Więcej informacji dotyczących uczestnictwa w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 43 8865179 lub w siedzibie GOPS.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938), lub inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za realizację usługi asystencji osobistej.

Karta zgłoszenia do programu

Klauzula informacyjna RODO

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej

Informacja AOOzN 2024