Informacja o projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”

Informacja o projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Pątnów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XIII REACT – EU, działanie XIII.2 REACT – EU dla OZE. W dniu 5 września została podpisana umowa o dofinasowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10.0040/21-00 oraz kolejno aneksy: Aneks Nr RPLD.13.02.00-10-0040/21-01 z dnia 04.10.2022 r.;

Wartość projektu wynosi 2 833 443,25 zł. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 2 529 510,81 zł.  Wartość dofinasowania z UE w kwocie nieprzekraczającej 2 150 084,19 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Pątnów, skutkujące poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zakres projektu obejmuje montaż: 97 instalacji fotowoltaicznych, 16 instalacji kolektorów słonecznych oraz 13 kotłów na biomasę.

Na terenie gminy Pątnów powstają pierwsze instalacje realizowane w ramach ww. projektu.  Zakończyły się już prace audytorów w terenie dla poszczególnych instalacji. Wykonawcy mają zakończyć prace w terenie do 30.11.1023 r.

Termin zakończenia zadania 20.12.2023 r.