Rządowy Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII

Rządowy Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja VIII gmina Pątnów otrzymała dofinasowanie na 3 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 8 900 000 zł.

  1. Na zadanie pn.: „Przebudowa Publicznego Przedszkola w Grębieniu” gmina Pątnów otrzymała promesę na kwotę 600 000,00 zł;

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa parteru istniejącego budynku przedszkola i dostosowanie wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez przedszkolaków do wymogów sanitarnych z dwoma oddziałami przedszkolnymi dla dwóch grup wiekowych.

W ramach inwestycji planuje się następujące rodzaje robót:

  • wykonanie instalacji elektrycznej,
  • wykonanie instalacji sanitarnej: zewnętrzna i wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodna w tym hydrantowa, wentylacja mechaniczna;
  • roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, wykończeniowe i malarskie, a także roboty porządkowe, utylizacyjne i montażowe.

W ramach zadania zostaną zmodernizowane m.in.: sekretariat, dwie sale zajęć dla dzieci, wc dla przedszkolaków, pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem dla personelu,  szatnia przedszkolaków wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie.

W wyniku realizacji zadania obiekt będzie dostosowany do wymogów sanitarnych, oświatowych oraz zapewni pełne bezpieczeństwo i komfort pracy, zabawy i nauki.

  1. Na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kluskach” gmina Pątnów otrzymała promesę w wysokości 2 200 000,00 zł;

W ramach inwestycji zostanie przebudowany i rozbudowany budynek OSP Kluski na centrum integracji dla mieszkańców.

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o pomieszczenia sanitarne, kotłownię oraz garaż na samochód strażacki. Natomiast w ramach przebudowy zostanie kompleksowo przebudowany cały istniejący budynek z wydzieleniem odpowiednich pomieszczeń m.in. zaplecza kuchennego, sali spotkań oraz pomieszczeń dla druhów strażaków.

W zakres robót wchodzą m.in.: roboty branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i wodnej.

Roboty ogólnobudowlane obejmują swoim zakresem m.in. roboty rozbiórkowe dachu, ścian i stropów, posadzek i schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymurowanie ścian, otynkowanie wraz z robotami wykończeniowymi i malarskimi, wykonanie nowej więźby dachowej i poszycia dachu z orynnowaniem i nową instalacją odgromową, pełna termomodernizacja budynku wraz z nową elewacją oraz werandą.

Roboty elektryczne obejmują m.in.: wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych i oświetlenia ewakuacyjnego.

Roboty branży sanitarnej obejmują m.in.: c.o., wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej.

W ramach zadania zostaną również wyposażone wszystkie pomieszczenia budynku w niezbędne m.in. w meble i urządzenia.

Budynek będzie spełniał funkcję społeczno-kulturalną. Zostanie zmodernizowany cały budynek wraz z doposażeniem.

  1. Na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Józefów, Grębień, Pątnów – etap II” otrzymaliśmy promesę na kwotę 6 100 000,00 zł

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, mającej na celu przejęcie ścieków socjalno-bytowych z terenu miejscowości Józefów, Grębień oraz Pątnów.

W zakresie robót przewidziano wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy posesji oraz rurociągów tłocznych. Rurociągi zlokalizowane zostały  w pasach dróg powiatowych i gminnych oraz na działkach stanowiących własność prywatną.

Procedurę przetargową gmina musi rozpocząć w ciągu 9 m-cy od przyznania promes.