Komunikat Wójta Gminy Pątnów – Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Komunikat Wójta Gminy Pątnów – Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Pątnów informuje, że w dniach od 25.10.2023 r. do 03.11.2023 r. prowadzone będą konsultacje dotyczące projektu: „Program współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące na terenie Gminy Pątnów działalność pożytku publicznego po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały. Wzór formularza do wypełnienia został zamieszczony na BIP oraz stronie internetowej gminy.

Wypełnione formularze należy do dnia 03.11.2023 r.:

  • zostawić w sekretariacie w Urzędzie Gminy Pątnów lub
  • przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów lub

Załączniki:

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok