Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji
Społecznej Zastępca Dyrektora
Bogumiła Dertkowska

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

To właśnie OPS jest najczęściej pierwszym miejscem, do którego kieruje się osoba najbardziej potrzebująca w poszukiwaniu informacji na temat możliwych form wsparcia. W dobie coraz bardziej powszechnego dostępu do usług cyfrowych, strony internetowe urzędów stanowią istotne narzędzie komunikacji z obywatelem – potencjalnym odbiorcą.

Dlatego uprzejmie proszę  Państwa  o  przekazanie  ośrodkom  pomocy  społecznej  w poszczególnych  województwach  prośby   dotyczącej   zamieszczenia   informacji o nowym Programie FEPŻ na ich stronach internetowych. Prawdą jest, że formalny obowiązek informowania o realizacji projektu w ramach FEPŻ spoczywa na beneficjentach-organizacjach partnerskich, które odpowiadają za dystrybucję żywności, niemniej jednak nawet krótki komunikat na stronie ośrodka pomocy społecznej na temat możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej może być cenny zwłaszcza dla nowych odbiorców, którzy o Programie jeszcze nie słyszeli, bądź nie wiedzą o jego kontynuacji.

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 , dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ1, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Proponuję, aby na stronach internetowych OPS w gminach, w których udostępniana będzie pomoc w ramach Podprogramu 2023 FEPŻ zamieszczone zostały krótkie komunikaty zawierające:

  • Zestawienie znaków Programu, flagi RP i flagi Unii Europejskiej2
  • Informację o kryteriach uprawniających do skorzystania z pomocy,;
  • Terminy kwalifikowania do Podprogramu 2023 przez ośrodek pomocy społecznej oraz termin dystrybucji żywności;
  • Nazwy i adresy organizacji partnerskich, do których uprawnione osoby będą kierowane po odbiór żywności.

Dodatkowo sugeruję umieszczenie bezpośredniego linku do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl, aby zainteresowane osoby mogły zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.

Liczę, że powyższa prośba spotka się ze zrozumieniem OPS jako działanie na rzecz efektywnej komunikacji z potencjalnymi odbiorcami Programu, jak również ogólnego upowszechnienia wiedzy o nim.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o bezpośredni kontakt z Panią Olgą Richter, referentem sprawy w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej pod numerem: 538-117-276.

 

Z wyrazami szacunku Bogumiła Dertkowska Zastępca Dyrektora
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

1) Dokument do pobrania ze strony pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023.

2) Gotowe zestawienia znaków są dostępne do pobrania ze strony pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikacja-i-widocznosc  [plik .zip pod nazwą Zestawienia znaków FEPŻ wersja polska]

Uwaga!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł. Zamieszczony poniżej załącznik nr 5 – wzór skierowania, również w wersji polsko-ukraińskiej zawiera właściwą kwotę.

Materiały

Wytyczne Instytucji Zarządzającej na Podprogram 2023
809​_Wytyczne​_IZ​_na​_Podprogram​_2023.pdf 1.95MB

Załączniki do wydruków czarno-białych
Załączniki​_monokolor​_z.zip 3.05MB

Załącznik nr 1 Zakres wzajemnych zobowiązań OPR i OPL
Załącznik​_nr​_1​_Zakres​_wzajemnych​_zobowiązań​_OPR​_i​_OPL.docx 0.13MB

Załącznik nr 2 Lista osób zakwalifikowanych
Załącznik​_nr​_2​_Lista​_osób​_zakwalifikowanych.xls 0.14MB

Załącznik nr 3 Ewidencja paczek
Załącznik​_nr​_3​_Ewidencja​_paczek.xlsx 0.09MB

Załącznik nr 3a Ewidencja żywności z darowizn
Załącznik​_nr​_3a​_Ewidencja​_żywności​_z​_darowizn.xlsx 0.09MB

Załącznik nr 3b Ewidencja posiłków
Załącznik​_nr​_3b​_Ewidencja​_posiłków.docx 0.28MB

Załącznik nr 4 Załącznik żywności przyjętej i wydanej z FEPŻ
Załącznik​_nr​_4​_Ewidencja​_żywności​_przyjętej​_i​_wydanej​_z​_FEPŻ.XLSX 0.08MB

Załącznik nr 5 Wzór skierowania
Załącznik​_nr​_5​_Wzór​_skierowania​_z.docx 0.31MB

Załącznik nr 5 wersja PL-UA
Załącznik​_nr​_5​_PL-UA​_z.docx 0.33MB

Załącznik nr 6 Oświadczenie osoby bezdomnej
Załącznik​_nr​_6​_Oświadczenie​_osoby​_bezdomnej.docx 0.30MB

Załącznik nr 6 wersja PL-UA
Załącznik​_nr​_6​_PL-UA.docx 0.31MB

Załącznik nr 7 Kwalifikowanie osób na listach
Załącznik​_nr​_7​_Kwalifikownie​_osób​_na​_listach.docx 0.31MB

Załącznik nr 7 wersja PL-UA
Załącznik​_nr​_7​_PL-UA.docx 0.32MB

Załącznik nr 8 Lista uczestników działań towarzyszących
Załącznik​_nr​_8​_Lista​_uczestników​_działań​_towarzyszących.doc 0.33MB

Załącznik nr 9 cz. I Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze
Załącznik​_nr​_9​_cz​_I​_-​_Zapotrzebowanie​_na​_artykuły​_spożywcze.docx 0.29MB

Załącznik nr 9 cz. II Wykaz magazynów
Załącznik​_nr​_9​_cz​_II​_-​_Wykaz​_magazynów.xlsx 0.09MB

Załącznik nr 9a Wskazanie lub zmiana magazynu
Załącznik​_nr​_9a​_-​_Wskazanie​_lub​_zmiana​_magazynu.docx 0.13MB

Załącznik nr 10 Wskaźniki produktu i rezultatu
Załącznik​_nr​_10​_Wskaźniki​_produktu​_i​_rezultatu.xlsx 0.33MB

Załącznik nr 11 Projekt weksla in blanco
Załącznik​_nr​_11​_Projekt​_weksla​_in​_blnco​_fin.DOC 0.32MB

Załącznik nr 12 Wzór wniosku o dofinansowanie Operacja I
Załącznik​_nr​_12​_Wzór​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_Operacja​_I.doc 0.36MB

Załącznik nr 13 Zasady udzielania zamówień z pominięciem PZP
Załącznik​_nr​_13​_Zasady​_udzielania​_zamówień​_z​_pominięciem​_PZP.DOCX 0.29MB

Załącznik nr 14 Obowiązki w obszarze komunikacji i promocji
Załącznik​_nr​_14​_Obowiązki​_w​_obszarze​_komunikacji​_i​_promocji.docx 0.26MB

Załącznik nr 15 Wykaz nieprawidłowości w obszarze komunikacji i promocji
Załącznik​_nr​_15​_Wykaz​_nieprawidłowości​_info-promo.docx 0.13MB

Załącznik nr 16 Procedura rozpatrywania skarg na naruszenia KPP
Załącznik​_nr​_16​_Procedura​_rozpatrywania​_skarg​_na​_naruszenia​_KPP.DOCX 0.18MB