Zmiana formy potwierdzenia wykonania przeglądu przewodów kominowych

Zmiana formy potwierdzenia wykonania przeglądu przewodów kominowych

W ślad za pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16.08.2023 /data wpływu do organu/ dot. wdrożenia systemu CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) w art. 4, PINB w Wieluniu informuje, że od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu, który zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21.07.2023 r. ma funkcjonować od 18.09.2023 r., zostanie wprowadzony protokół elektroniczny, który będzie jedyną ważną formą stanowiącą potwierdzenie wykonania przeglądu przewodów kominowych przez osobę do tego uprawnioną. Papierowe wersje protokołów wydawane po uruchomieniu CEEB bez wpisania ich do elektronicznego systemu, nie będą miały żadnej mocy prawnej.

Anna Ciach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu