Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta (pomoc związana z kryzysem wojennym)

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta (pomoc związana z kryzysem wojennym)

Do dnia 15 września ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

POMOC FINANSOWA DLA PRODUCENTA ŚWIŃ, KTÓREMU ZAGRAŻA UTRATA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI NA RYNKU ROLNYM SPOWODOWANYMI AGRESJĄ FEDERACJI ROSYJSKIEJ WOBEC UKRAINY ORAZ KTÓRY ZGŁOSIŁ AGENCJI DO DNIA 31 SIERPNIA 2023 R. OZNAKOWANIE ŚWIŃ URODZONYCH W JEGO GOSPODARSTWIE OD DNIA 15 MARCA 2023 R. DO DNIA 15 SIERPNIA 2023 R.

Zgodnie z § 13zz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) oraz uwzględniając podjętą w dniu 24 sierpnia 2023 r. przez Radę Ministrów decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o pomoc (otwórz), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

POMOC BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ PRODUCENT ŚWIŃ:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
 3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;
 5. który do dnia 31 sierpnia 2023 r. zgłosił do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) oznakowanie świń urodzonych od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z §13zz ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 187, z późn. zm.), wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie do dnia 15 września 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski można:

– złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,

– przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel lub

– wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 15 września 2023 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania:

Materiały

Wzór wniosku – wersja Excel
Wniosek​_​_prosięta​_2023​_na​_stronę​_WWW.xlsx 0.10MB
Wzór wniosku – wersja pdf
Wniosek​_​_prosięta​_2023​_na​_stronę​_WWW.pdf 0.43MB
Instrukcja wypełniania wniosku
Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_prosieta2023.pdf 0.56MB

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100 zł do każdej sztuki świni (prosiąt) urodzonych w gospodarstwie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji (na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.

LIMITY:

Przedmiotowa pomoc może być kumulowana w odniesieniu do wnioskodawcy z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy 2022/C 426/01 (Dz. Urz. UE. C. z 2022 r. Nr 426 str.1) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:

 • produkcji podstawowej produktów rolnych- łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 250 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury- łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 300 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w innych sektorach – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 2 mln EURO.

WYPŁATA POMOCY

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

BENEFICJENT POMOCY NIE MOŻE BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM OBJĘTYM SANKCJAMI PRZYJĘTYMI PRZEZ UE, W TYM MIĘDZY INNYMI:

 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • przedsiębiorstwem będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy; ani
 • przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej informacji w punktach informacyjnych w Biurach Powiatowych i w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.