Absolutorium dla Wójta Gminy Pątnów

Absolutorium dla Wójta Gminy Pątnów

Podczas sesji Rady Gminy Pątnów, która odbyła się 20 czerwca 2023 r., wójt Jacek Olczyk otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie gminy Pątnów za 2022 rok. Raport szczegółowo został omówiony przez wójta na poprzedniej sesji rady.

Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy oraz pozwolił na ocenę skuteczności pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz ogólne dane liczbowe z różnych obszarów gminy.

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.  Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy. Absolutorium jest również wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.

Po udzieleniu absolutorium przewodniczący Rady Gminy Pątnów Grzegorz Pietrzyński wraz z radnymi, złożyli wójtowi gminy gratulacje. Podziękowali również skarbnikowi gminy Aleksandrze Kasprzak i sekretarzowi Iwonie Napieraj za ogromne zaangażowanie w pracę oraz życzyli dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju gminy Pątnów i jej mieszkańców.

W swoim wystąpieniu pan wójt podziękowała za udzielone absolutorium oraz doskonałą współprace z radą gminy. Wyraził również wdzięczność dla radnych za ich mądre decyzje na rzecz dobra i rozwoju gminy Pątnów.