Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
z dnia 16 marca 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie oraz powołania komisji rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, 2754, z 2023 r. poz. 185)

Kierownik GOPS w Pątnowie postanawia:

§ 1. Ogłosić konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie w treści ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Powołać komisję rekrutacyjną w składzie:

1) Anna Marchewka – przewodnicząca Komisji
2) Anna Stasiak – członek Komisji
3) Michalina Osadnik – członek Komisji

która przeprowadzi postępowanie naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Pątnowie.

2. Tryb pracy komisji konkursowej został ustalony w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu na stronie www.gops-patnow.biuletyn.net , na stronie internetowej Gminy Pątnów www.patnow.pl w podstronie GOPS, oraz na tablicy informacyjnej GOPS w budynku Urzędu Gminy w Pątnowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz