Przypomnienie o terminach płatności podatków

Przypomnienie o terminach płatności podatków

 

Przypominamy, że 15 września upływa termin płatności III raty podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego. Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Pątnowie, u inkasentów – sołtysów oraz na  rachunek bankowy:

GMINA PĄTNÓW
RBS LUTUTÓW O/WIELUŃ

26 9256 0004 0075 8190 2000 0020

Ponadto przypominamy, że 15 września upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

WAŻNE!

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów