Informacja o ogniskach zgnilca amerykańskiego pszczół

Informacja o ogniskach zgnilca amerykańskiego pszczół

W związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie pasiecznym zlokalizowanym w miejscowości Draby, gmina Działoszyn, powiat pajęczański w województwie łódzkim, ogniska zgnilca amerykańskiego- choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, określa się obszar zapowietrzony o promieniu 6 km wokół ogniska choroby obejmujący województwo łódzkie, obszar powiatu wieluńskiego oraz pajęczańskiego:

  1. a) w powiecie wieluńskim: w gminie Wierzchlas miejscowości: Jarzębie, Wieszagi od granicy z wsią Bobrowniki na północ ograniczony dojazdem pożarowym 2, Kamionki od granicy z wsią Bobrowniki i Sęsów na północ ograniczony dojazdem pożarowym 2 w gminie Pątnów miejscowości: Cieśle, Załęcze Małe do nr 60, Załęcze Małe-Kolonia, Źródła od nr 110 A, Troniny, Gligi,
  2. b) w powiecie pajęczańskim : w gminie Działoszyn miejscowości: Działoszyn miasto, Działoszyn, Lisowice, Kapituła, Sęsów, Niżankowice od południowej granicy z wsią Sęsów do południowej granicy Rezerwatu Dąbrowa w Niżankowicach, Szczyty od południowej granicy z wsią Działoszyn, 700 m w kierunku północnym wsi Szyty, Raciszyn, Zalesiaki, Zalesiaki Pieńki, Łąki, Kolonia Lisowice, Kabały, Kiedosy, Szczepany, Draby, Młynki, Węże, Bugaj, Kuźnica, Bobrowniki.

Na obszarze, o którym mowa  nakazuje się:

1) posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;

2) wykonywanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;

3) oznakowanie obszaru poprzez ustawienie na granicy obszaru na drogach publicznych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów oraz były oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół, zakazuje się:

1) organizowania targów lub wystaw pszczół;

2) przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.

Nakazy i zakazy, określone niniejszym rozporządzeniem obowiązują wszystkich mieszkańców, osoby i podmioty prowadzące pasieki pszczele, wprowadzające do obrotu produkty pszczele z obszaru zapowietrzonego oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze.

Rozporządzenie


Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów