ZARZĄDZENIE NR 72/2021 WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Pątnów

ZARZĄDZENIE NR 72/2021 WÓJTA GMINY PĄTNÓW z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Pątnów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami.

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pątnów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pątnów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2021
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 10 czerwca 2021 r.

WÓJT GMINY PĄTNÓW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów

Określenie stanowiska: Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami – 1  etat (zatrudnienie od 1 lipca 2021 r.)

        
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie wyższe m. in. gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, inżynieria środowiska, budownictwo, geodezja lub kierunki pokrewne.

6. Posiadanie minimum półrocznego stażu pracy w administracji.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

8. Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

WYMAGANIA  DODATKOWE:

1. Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku.

2. Samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia.

3. Wysoka kultura osobista.

4. Odporność na stres.

5. Komunikatywność w mowie i piśmie.

6. Sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność, operatywność.

7. Prawo jazdy kat. B.

ZAKRES  ZADAŃ  WYKONYWANYCH  NA  STANOWISKU:

2. Stanowisko ds.  Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami;

1) prowadzenie prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) prowadzenie prac związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami;

4) opracowywanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz wydawanie decyzji;

5) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;

6) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego;

7) wydawanie opinii w sprawie prowadzenia prac geologicznych i zalesienia gruntów rolnych;

8) opiniowanie projektów prac geologicznych;

9) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego;

10) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych;

11) prowadzenie spraw w zakresie wydzierżawiania, wynajmowania i sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy;

12) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem i podziałem nieruchomości;

13) prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych;

14) wykonywanie prawa pierwokupu w zakresie gruntów;

15) wydawanie opinii w sprawach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;

16) dokonywanie czynności związanych z zamianą nieruchomości;

17) współpraca z sądami powszechnymi oraz kancelariami notarialnymi w zakresie uregulowania stanu własności i ksiąg wieczystych;

18) przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego;

19) wykonywanie czynności związanych z ustaleniem granic jednostek podziału terytorialnego Gminy.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

1) rodzaj pracy: praca umysłowa;

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48;

3) wymiar etatu: 1;

4) czas pracy: limitowany, stałe godziny pracy;

5) wynagrodzenie: stałe.

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy w budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy), na zewnątrz budynku znajduje się podjazd przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy usytuowane jest na drugim piętrze, związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRA-WNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM OGŁOSZENIE NABORU

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu maju 2021 r. nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE   DOKUMENTY:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu.

2. Życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem.

5. Kserokopie posiadanych świadectw pracy, poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu.

6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Pątnów 1 etat” należy składać:

– osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pątnów (sekretariat – I piętro, pokój nr 104 );

– pocztą elektroniczną na adres gmina@patnow.pl      w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego;  

– pocztą na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów;

w terminie do dnia 21.06.2021 r. do godziny 12:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pątnów ( www.patnow.biuletyn.net) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1; tzw. „RODO”) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Gruntami.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Gminę Pątnów.

3. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.

4. Zgoda ma charakter dobrowolny.

5. Zgoda może zostać w każdym momencie przeze mnie wycofana.

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

                                                                                                          ______________________

                                                                                                               (podpis kandydata)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pątnów  (Pątnów 48, 98-335 Pątnów, telefon kontaktowy: 43 886 52 20 e-mail: gmina@patnow.pl).
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   1. na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia – w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   1. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
  1. archiwizacji na podstawie:
   1. przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych;
  1. dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych będą przechowywane w Referacie Ogólnym przez okres 3 m-cy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną na drodze naboru, a następnie komisyjnie niszczone;
  1. niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 m-cy od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej odebrać osobiście swoje dokumenty rekrutacyjne za pokwitowaniem. Urząd nie odsyła dokumentów kandydatom;
  1. niszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie dokonywała komisja ;
  1. potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
 10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

………………………………………..

                    /data, podpis kandydata/

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko   
 • Data urodzenia   
 • Dane kontaktowe   

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 • Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na  
       określonym stanowisku)    

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 • Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju     
      lub na określonym stanowisku)     

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełniania wiedzy lub umiejętności)

 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy  
      określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)     

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………….…………………

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 • Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

……………………………………………………

                   (miejscowość i data)                                                                            

                                                                                                                                           (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)



Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów