Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Pątnów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Ewidencji Majątku w Urzędzie Gminy Pątnów

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Pątnów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Ewidencji Majątku w Urzędzie Gminy Pątnów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko urzędnicze ds. Księgowości Budżetowej i Ewidencji Majątku.

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pątnów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pątnów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów