Utylizacja azbestu

Ponad 100 ton usuniętego azbestu z prywatnych posesji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W 2020 roku Gmina Pątnów wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów”. Przyznana dotacja wyniosła 32 319,00 zł, natomiast całkowita wartość zadania to 35 910,54 zł.

Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkod-liwienie odpadów zawierających azbest. Łącznie zebrano 101,307 Mg odpadów zawierających azbest z 39 posesji.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów