WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

[ 2016-02-29 ]

 Pątnów, dnia  29.02.2016 r.

 Ogłoszenie

o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie zaprasza do składania ofert na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie:

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 48, pow. wieluński, woj. Łódzkie

II. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

III. Warunki pracy na stanowisku:

 1. zatrudnienie – w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i urządzeń informatycznych,
 3. przeważająca pozycją pracy jest praca siedząca,
 4. budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz.398 z późn. zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
 6. zatrudnienie od 1 kwietnia 2016 r.

IV. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych tj.:

a)      jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

b)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)      posiada wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: ekonomia, prawo administracyjne, socjologia);

d)     ubiegający się o zatrudnienie nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 1. co najmniej trzyletnie zatrudnienie w administracji samorządowej lub rządowej;
 2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz komputera w zakresie wykorzystania programów: Open Office, Microsoft Word, oraz programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami działającymi  na rzecz rodziny a w szczególności z jednostkami pomocy społecznej.
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, łatwość nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na sytuacje stresowe,
 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
 7. niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2016 r, poz. 195),
 • Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o ochronie danych osobowych

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych:

Do zadań stanowiska ds. świadczeń wychowawczych w szczególności należy:

1)      przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie do procesu decyzyjnego wniosków o  świadczenia wychowawczego,

2)      ustalanie dochodów rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze poprzez sprawdzanie zgodności składanych oświadczeń z danymi Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych,

3)      przygotowanie decyzji przyznającej i odmawiającej przyznania świadczenia wychowawczego

4)      odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie świadczenia wychowawczego,

5)      prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec osób, które pobrały nienależnie świadczenie wychowawcze,

6)      prowadzenie dokumentacji poszczególnych osób otrzymujących świadczenie wychowawcze,

7)      sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych,

8)      przygotowanie materiałów i sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu świadczeń wychowawczych zgodnie w ustawą i dla potrzeb Wójta Gminy,

9)      współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej  w zakresie monitorowania przekazywanych do rodzin środków finansowych w postaci świadczenia wychowawczego w celu zapobiegania marnotrawieniu tych środków,

10)  wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

2. Ponadto do zadań pracownika ds. świadczeń wychowawczych należy:

1)      udzielanie osobom zgłaszającym się, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

2)      zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

3)      podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu.

4)      współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny;

VII. Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
 3. oryginał kwestionariusza osobowego wraz z fotografią oraz dołączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135 z późn. zm.)”,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopia dowodu osobistego;
 6. kserokopia świadectw pracy;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
 8. oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych,
 10. numer telefonu pod, którym kandydat będzie dostępny, aby mu przekazać informację o  terminie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych.

Uwaga! Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przez kandydata własnoręcznie podpisane, zaś kserokopie dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność ksero z oryginałem o następującej treści „Zgodność ksero z oryginałem potwierdzam własnoręcznym podpisem”

 

VIII. Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych.

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie w pokoju nr 06 na parterze, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie” lub przesłać listem, w terminie do dnia 10 marca 2016 r. godz.14 ºº na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie, 98-335 Pątnów 48, pow. wieluński, woj. łódzkie. (Liczy się data faktycznego wpływu do ośrodka).

2. Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie  niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 2.  Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie.
 3. Kandydaci na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych , którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie celem zatrudnienia wybranego kandydata.
 5. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Ośrodku, przez okres 3 miesięcy. Po upływie powyższego terminu oferty nie będą zwracane.
 6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.patnow.biuletyn.net oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - pobierz

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - pobierz