WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie dotyczące OZE

[ 2020-02-27 ]
Mając na uwadze narastające problemy z jakością powietrza, Urząd Gminy Pątnów aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Jednym z możliwych rozwiązań jest budowa indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.
W I kwartale 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie budowy indywidualnych instalacji OZE z Funduszy Europejskich w ramach Działania IV.1 „Odnawialne źródła energii”. Gmina może przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na budowę indywidualnych instalacji OZE na budynkach prywatnych należących do mieszkańców gminy. Będzie możliwe uzyskanie dotacji w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji (kosztów netto). Pozostałe koszty realizacji inwestycji + podatek VAT pokrywają mieszkańcy – użytkownicy instalacji.
Urząd Gminy planuje ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizacje projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów”. W ramach projektu możliwy jest montaż:
• kolektorów słonecznych
• instalacji fotowoltaicznych
• kotłów na biomasę
Orientacyjne wartości instalacji:
Instalacja fotowoltaiczna 3 kW – kwota: 17 000 zł brutto, wkład mieszkańca ok. 3 900 zł *
Instalacja kolektorów słonecznych 6 kW – kwota: 12 000 zł brutto, wkład mieszkańca ok. 2 800 zł
Instalacja kotła na biomasę 20 kW – kwota 22 000 zł brutto, wkład własny ok. 5 000 zł
W przypadku zainteresowania z Państwa strony, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 03.03.2020 r. o godzinie 17:00 w sali OSP w Pątnowie.
* wkład własny mieszkańca za każdy dodatkowy 1 kW wynosi 1300 zł