WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński

[ 2020-01-08 ]
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.
Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Wieluński oraz dwa przez organizację pozarządową.
W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz mediacja, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:
Wierzchlas – Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchlesie
ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas
godz. przyjęć: 9:00-13:00
poniedziałek – radca prawny
Konopnica – Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy
ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica
godz. przyjęć: 9:00-13:00
wtorek – radca prawny
Pątnów - Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie
Pątnów 50a, 98-335 Pątnów
godz. przyjęć: 9:00-13:00
co druga środa – radca prawny
co druga środa, czwartek – adwokat
Osjaków – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie
ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków
godz. przyjęć: 9:00-13:00
piątek - adwokat
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:
Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej)
godz. przyjęć: 9:00-13:00
poniedziałek – piątek – radca prawny
Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni
Łyskornia 55, 98-350 Biała
godz. przyjęć: 15:00-19:00
poniedziałek - piątek – doradca obywatelski
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty pod numerem:
tel. (43) 843-79-44
lub poprzez e-mail: pswitalska@powiat.wielun.pl
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a)nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
2) porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
3) nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej:
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:
• lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu
po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
• przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
• rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
• dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
• opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
• własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
• świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
• zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
• roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
  • zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,
  • zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  • urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Starosta Wieluński zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, świadczące w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny poinformować Starostę Wieluńskiego o wprowadzonych zmianach  w celu aktualizacji listy.