WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Gmina Pątnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Likwidacja dzikiego ..."

[ 2019-03-08 ]

Gmina Pątnów
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Wielkie ”
Opis projektu:
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest: poprawa jakości środowiska naturalnego oraz ochrona zasobów naturalnych poprzez likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Załęczu Wielkim.
Cel ten jest bezpośrednio związany z celem głównym działania V.2. Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020, którym jest: lepsza gospodarka odpadami w województwie łódzkim.
Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych.
Cele szczegółowe projektu:
• Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy
• Pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji
• Przyspieszenie inwestycji poprawiającej jakość środowiska naturalnego w gminie,
• Poprawa warunków zdrowotnych ludności i jakości życia mieszkańców, co przedłoży się na polepszenie wizerunku gminy i regionu,
• Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców wsi Załęcze Wielkie
• Ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko,
• Wzrost wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska,
• Wzrost świadomości wagi ochrony obszarów cennych przyrodniczo,
• Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy,
• Zwiększenie funkcji turystycznej i edukacyjnej Załęczańskiego Parku Krajobrazowego,
• Zwiększenie zainteresowania przez potencjalnych inwestorów,
• Poprawa estetyki terenów wiejskich.
Do głównych oddziaływań projektu można zaliczyć:
• Wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez gminę problemów związanych z ochroną obszarów cennych przyrodniczo, troska o środowisko naturalne,
• Poprawa warunków zamieszkania dla mieszkańców wsi Załęcze Wielkie i gminy Pątnów oraz całego regionu,
• Wzrost komfortu życia mieszkańców,
• Podniesienie poczucia wartości wśród mieszkańców wsi i atrakcyjności zamieszkiwania w tym obszarze,
• Wzrost gospodarczy regionu wynikający ze zwiększonego ruchu turystycznego,
• Wzrost dochodów mieszkańców wynikający z rozwijającego się ruchu turystycznego i podejmowania działalności gospodarczej.
W ramach projektu powstaną następujące wskaźniki:
Wskaźniki produktów:
Masa odpadów zebranych z likwidowanych dzikich wysypisk [Mg] [wskaźnik kluczowy] – 623.
Wartość projektu: 414 696,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 286 135,68 zł
Galeria zdjęć: