WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

 Informacja o rekrutacji do projektu "Aktywny Pątnów"

 2019-02-06    


W miesiącu styczniu 2019r.w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie przeprowadził rekrutację dotycząca uczestnictwa w projekcie. Zrekrutowano grupę 10 kobiet spełniających kryteria grupy docelowej projektu. Sporządzona została także lista rezerwowych. Do rekrutacji posłużyły wywiady środowiskowe, analiza dokumentacji własnej GOPS, wiedza pracowników socjalnych oraz indywidualne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami. Proces rekrutacji przeprowadził nowo zatrudniony w ramach projektu pracownik socjalny oraz koordynator projektu.
Zrekrutowana grupa uczestników w miesiącu lutym zostanie objęta wsparciem w postaci zasiłków celowych, na pokrycie kosztów związanych z udziałem w projekcie.
Pierwsza forma wsparcia to indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem.
W miesiącu lutym i marcu zostaną przeprowadzone indywidualne spotkania psychologa z każdym z uczestników.
W miesiącu kwietniu i marcu 2019r. zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem spotkania grupowe z psychologiem.

Harmonogram udzielania wsparcia

Wsparcie psychologa, (spotkania indywidualne i grupowe) w ramach projektu ,,Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie

Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-A006/18

Tytuł projektu: Aktywny Pątnów