WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

 2019-01-22
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibie instytucji szkoleniowej.
1.Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie,
Pątnów 48, 98-335 Pątnów
2.Termin i miejsce składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres,(liczy się data wpływu oferty) e-mail : gops_patnow@post.pl
termin składania ofert do 15.02.2019
3.Forma zatrudnienia: umowa w formie zlecenia usługi szkoleniowej
4.Miejsce realizacji zamówienia: gmina Pątnów, powiat Wieluński
5.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 godzin ogółem (30 h zajęć praktycznych i 30 h zajęć teoretycznych) dla 5 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej integracji Województwa Łódzkiego RPO 2014-2020
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społeczno-zawodowym.
Zakres kursu obejmuje:
- 60 godzinny program szkolenia (dla jednego uczestnika), którego efektem jest nabycie umiejętności i uzyskanie uprawnień
- pierwszy egzamin praktyczny i teoretyczny
- język szkolenia prosty, zrozumiały dostępny dla wszystkich
- drukowanie materiałów dwustronne
Termin realizacji zadania: marzec 2019 - listopad 2019,według opracowanego harmonogramu
6.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
Anna Przydacz
tel: 43 886 52 20 lub 43 886 51 79