WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

 Choroba zakaźna - zgnilec amerykański pszczół

 2018-10-08    

Rozporządzenie nr 1/2018

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu

z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit b) oraz pkt 4 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. ł 855 z późn.zm.) oraz 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie pasiecznym ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół - choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zlokalizowanego w miejscowości Widoradz, gmina Wieluń, powiat wieluński, woj. łódzkie w celu zapobieżenia dalszemu szerzeniu się choroby i jej zlikwidowania

zarządza, co następuje:

1. Określa się jako obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół teren miejscowości niżej wymienionych gmin powiatu wieluńskiego:

a) Z terenu Gminy Wieluń obejmujący następujące miejscowości:

- Bieniądzice
- Dąbrowa
- Gaszyn
- Jodłowiec
- Małyszyn
- Masłowice
- Nowy Świat
- Olewin
- Rychłowice
- Ruda
- Sieniec
- Starzenice
- Turów
- Urbanice
- Widoradz
- Wieluń

b) Z terenu Gminy Wierzchlas, obejmujący następujące miejscowości:

- Przycłapy
- Wierzchias

c) Z terenu Gminy Czarnożyły, obejmujący następujące miejscowości:

- Opojowice
- Raczyn
- Staw
- Stawek
- Wydrzyn

d) Z terenu Gminy Pątnów, obejmujący następujące miejscowości:

- Kamionka

§ 2.1. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół nakazuje się:

1) oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w §1, w odległości nie mniejszej niż 50 m od granicy obszaru, poprzez umieszczenie na wszystkich drogach wjazdowych tablic z widocznym z odległości 100 m trwałym napisem: „Uwaga — obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół",

2) wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii,

3) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wieluniu przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.

2. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół zakazuje sic:

1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu,

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 3. Wykonanie oznakowania obszaru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia powierza się Burmistrzowi Wielunia, Wójtowi Gminy Wierzchlas, Wójtowi Gminy Czarnożyły, Wójtowi Gminy Pątnów w myśl art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. Paz. 250. 1020, 1250 i 1920). określając termin ich wykonania jako niezwłoczny.

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu.

§ 5. Nakazy, zakazy, ograniczenia określone niniejszym rozporządzeniem obowiązują wszystkie osoby i podmioty prowadzące pasieki pszczele, wprowadzające do obrotu produkty pszczele z obszaru zapowietrzonego, do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 6. Kto nie stosuje sic do nakazów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszego rozporządzenia podlega odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.)

§ 7. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Wie1uń, Wójtów Gmin: Wierzchlas, Czarnożyły i Pątnów, sołtysów miejscowości uznanych za zapowietrzone w sposób zwyczajowo przyjety m. in. poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin, sołectw, obiektów użyteczności publicznej, a także poprzez lokalne środki masowego przekazu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości, w sposób o którym mowa w § 7 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Rozporządzenie obowiązuje do czasu jego uchylenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu.