WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Świadczenie „Dobry start”

[ 2018-06-20 ]

Świadczenie „Dobry start” będzie przyznawane w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko.

Kto może liczyć na świadczenie 300+

Świadczenie dobry start, nazywane inaczej świadczeniem 300+ przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym – czyli osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • oraz osobom uczącym się – czyli osobom pełnoletnim uczącym się, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoby usamodzielniane.

Na środki z tego funduszu nie można liczyć:

 1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. w przypadku dziecka odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 3. jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na jakie dziecko przysługuje świadczenie 300+

Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się do ukończenia:

 • 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny,
 • 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny −w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie i kiedy należy składać wnioski o wypłatę 300+?

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej − w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Jak stanowią przepisy, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata nastąpi odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, albo osoby uczącej się.

Od 1 lipca br. będzie można składać wnioski tylko elektronicznie - przez rządowy portal informacyjno-usługowy Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) i za pośrednictwem banków krajowych.

Od 1 sierpnia br. wnioski w formie tradycyjnej, papierowe będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września br. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia następowałaby w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O pieniądze będzie można wnioskować tylko do końca listopada danego roku. Złożenie dokumentów po 30 listopada danego roku oznacza utratę środków.

Taki wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę i adres organu właściwego,
 • dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca wnosi o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL − numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada − adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 • informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Pliki do pobrania: