WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wymiana starych pieców na piece ekologiczne

[ 2018-05-16 ]
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany pieca centralnego ogrzewania na nowy, ekologiczny, posiadający certyfikat klasy 5 oraz certyfikat ekoprojektu. Dofinansowanie WFOŚiGW wynosi do 50% kosztów. Wstępne deklaracje uczestnictwa można składać w Urzędzie Gminy Pątnów do 28 maja br. Druk deklaracji oraz szczegóły dostępne są w Urzędzie Gminy Pątnów i na stronie www.patnow.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Gmina Pątnów planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który w maju br. zamierza ogłosić nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
Program przeznaczony jest dla budynków mieszkalnych, tj. budynków których co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe. (W przypadku budynków mieszkalnych, w których część powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 50%, jest/będzie przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe tj. w szczególności wynajem na cele inne niż mieszkaniowe, prowadzenie działalności gospodarczej, dofinansowanie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu).
Program ten pozwala pozyskać środki na dofinansowanie wymiany ogrzewania na terenie gminy Pątnów, realizowane w latach 2018-2019. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, pozostałe koszty pokrywa mieszkaniec gminy Pątnów.
Wójt Gminy Pątnów zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w w/w programie.
O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta – Gminy Pątnów.
Prosimy zainteresowanych mieszkańców gminy Pątnów o składanie deklaracji udziału w programie w terminie do 28 maja 2018 roku.
Na podstawie deklaracji, które wpłyną Gmina Pątnów złoży wniosek o dofinansowanie.
Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a Funduszem do 30 września 2019 r.
Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania określonych w ust. 5 Programu Ograniczania Niskiej Emisji i nie może przekraczać następujących limitów:
1) Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:
a) dla kotłowni gazowej, olejowej – 12 000,00 zł
b) dla podłączenia do sieci cieplnej – 10 000,00 zł
c) dla ogrzewania elektrycznego – 10 000,00 zł
d) dla kotłowni na biomasę – 12 000,00 zł
e) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) – 6 500,00 zł
f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła – 12 000,00 zł
g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła – 15 000,00 zł
2) Dla źródeł o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW powiększony o podane poniżej kwoty za każdy kW powyżej 40 kW:
a) dla kotłowni gazowej, olejowej – 400,00 zł/kW
b) dla podłączenia do sieci cieplnej – 400,00 zł/kW
c) dla ogrzewania elektrycznego – 300,00 zł/kW
d) dla kotłowni na biomasę – 500,00 zł/kW
e) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) – 250,00 zł/kW
f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła – 1 000,00 zł/kW
g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła – 1 200,00 zł/kW
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:
1) Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego (mieszkańca gminy Pątnów), udokumentowane w postaci zapłaconych faktur i rachunków, w tym:
a) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem,
b) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń,
c) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu,
d) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej,
e) koszty wykonania węzła cieplnego,
f) koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.
2) Kosztami niekwalifikowanymi są koszty ponoszone przez Beneficjenta – Gminę Pątnów, oraz koszty ponoszone przez Odbiorcę Końcowego (mieszkańca gminy Pątnów) nie wymienione w pkt. 1.
Uwaga !!!
Źródło ciepła musi posiadać certyfikat klasy 5 oraz certyfikat ekoprojektu. Na kotły grzewcze nie posiadające ww. certyfikatów nie może zostać przyznane dofinansowanie.
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia mieszkaniec gminy składa do Urzędu Gminy Pątnów opłaconą fakturę i oczekuje zwrotu do 50% kosztów, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.
Informacji udziela:
Anna Pakuła, tel. 43 886 52 20 wew. 20, pokój nr 203
Dorota Kula, tel. 43 886 52 20 wew. 18, pokój nr 110
Marlena Kępa, tel. 43 886 52 20 wew. 19, pokój nr 104
Pliki do pobrania: