WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów przeznaczonych do oddania w najem

[ 2018-02-23 ]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pątnów przeznaczonych do oddania w najem

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW SR1W/00079504/4

nr ewid. 36/1, 37/3, 38/1, 39/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do najmu: 85,60 m2

W trakcie trwania umowy najmu powierzchnia przewidziana do najmu może ulec zmianie

3.

Opis nieruchomości

W skład powierzchni przeznaczonej do najmu wchodzą: szatnia oraz sala gimnastyczna.

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cele statutowe organizacji społecznych, pożytku publicznego, charytatywnych, stowarzyszeń i fundacji. Nieruchomość przeznaczona wyłącznie do czasowego pobytu ludzi, których przebywanie w ciągu doby trwa od 2 do 4 godz. włącznie zgodnie z § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Wynajmujący nie odpowiada za dostosowanie lokalu do prowadzonej przez Najemcę działalności w tym uzyskanie pozytywnej opinii Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Od dnia podpisania umowy

6.

Okres najmu

3,5 miesiąca

7.

Wysokość opłat z tytuły najmu

Czynsz najmu: 0,24 zł netto/m2 + podatek Vat

opłaty dodatkowe: opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, opłata za c.o., podatek od nieruchomości.

W trakcie trwania umowy najmu stawka czynszu może ulec zmianie

8.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

9.

Terminy wnoszenia opłat

Czynsz płatny do 10 każdego miesiąca

Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.

z 2018 r. poz. 121) na okres 21 dni, tj. od 23.02.2018 r. do 16.03.2018 r.