WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach

[ 2018-02-05 ]
WÓJT GMINY PĄTNÓW
dnia 5 lutego 2018 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych
im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 3 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597),
2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) powinny zwierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach.
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy:
- pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
    - imię (imiona) i nazwisko,
    - datę i miejsce urodzenia,
    - obywatelstwo,
    - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 445, z 2015 r. poz. 132 oraz z 2017 r. poz. 60)- w przypadku cudzoziemca,
 7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 131),
11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenia, że kandydat nie był  prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym  adresem zwrotnym i numerem telefonu, adresem e-mail oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach”. Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Pątnów - (Sekretariat pokój nr 104) w godzinach jego funkcjonowania ( poniedziałek od 8°° do 16°°, wtorek-piątek od 7°° do 15°°), za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, w terminie do 26 lutego 2018 r. do godz. 15:00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@patnow.pl (w tym wypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki ofert). Oferty, które wpłyną po wymienionej dacie nie będą rozpatrywane.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pątnów.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.