WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Świadczenia wychowawcze 500+

[ 2019-07-23 ]

Świadczenia Wychowawcze 500+

 

W związku ze zmianą ustawy dotyczącej świadczeń wychowawczych, tzw. 500+  od 1 lipca 2019 r. świadczenie przysługuje dziecku do 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie bez względu na dochód.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Wymagane dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji:

 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,  
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • Karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • Karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy,
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

W trwającym obecnie okresie świadczeniowym świadczenie wychowawcze 500 plus przyznawane jest do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:

 • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne,
 • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe.

 

Zachęca się rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze o składanie wniosków drogą elektroniczną.

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek wysyła Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Dzieci urodzone po 1 lipca 2019r. – termin na złożenie wniosku wynosi 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem.

Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie na parterze (pokój nr 011) lub do pobrania na stronie internetowej.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie za pośrednictwem:

 • Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną;
 • Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia (wymagane konto EPUAP wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;
 • Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS – udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Koordynacja świadczeń na terenie Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w art. 16 zawiera regulacje dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze  lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie województwa.

W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie informuje, że zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze mi.in. świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Do zadań tych należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział ds. koordynacji świadczeń
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
Adres e-mail do kontaktu:

koordynacja@lodz.uw.gov.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w GOPS w Pątnowie pod numerem tel. 43 886 52 20  wewn. 38 lub  bezpośrednio w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim pod numerem tel. 42 664 10 74.

 

 

 

 

Pliki do pobrania: