WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[ 2016-01-01 ]

Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje ośrodek pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, w których to dokumentach określa się zakres usług.

Usługi przyznaję się:

- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób;

- osobie, która wymaga pomocy innych osób, natomiast rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług mają:

- osoby samotne;

- osoby samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji;

- rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.

Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga pomocy, a ponadto miejsce i termin świadczenia tych usług oraz wysokość odpłatności, jaką ponosi osoba.

Usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność za usługi ustala się na podstawie wywiadu rodzinnego i zasad określonych w poniższej tabeli:

Dochód na osobę w złotych

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usług dla:

osób samotnych i samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 542

bezpłatnie

bezpłatnie

543 – 858

10

15

859 – 1143

15

20

1144 – 1335

20

25

1336 – 1428

25

30

1429 – 1524

30

35

1525 – 1715

40

50

1716 – 2005

50

65

2006 – 2455

65

80

2456 – 2787

80

100

2788 – 3000

90

100

powyżej 3000

100

100

Koszt 1 godziny usług w 2016 r. będzie wynosił 15,12 zł. Koszt 1 godz. usługi ustala się, dzieląc poniesione wydatki na zatrudnienie osób świadczących usługi z roku poprzedniego przez 12 miesięcy, przez 160 godz. w miesiącu i przez liczbę etatów.
Zasady przyznawania i odpłatności za usługi określa uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 września 2012 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 8 listopada 2012 r. poz. 3519.