WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Stawki podatków obowiązujące w Gminie Pątnów w 2018 r.

[ 2018-01-03 ]

Stawki podatków obowiązujące w Gminie Pątnów w 2018 r.

Podatek od nieruchomości

Stawka w zł

1) od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni 

0,70

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od 1 ha powierzchni

3,10

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni

0,35

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, od 1 m² powierzchni

1,50

2) od budynków lub ich części

a)

mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej

0,50

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej

17,00

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej

7,39

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1m2 powierzchni użytkowej

4,01

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej

5,05

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2% wartości

Podatek rolny:

 

- dla gruntów gospodarstw rolnych - 131,225 zł od 1 ha przeliczeniowego

- dla pozostałych gruntów - 262,45 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny – 43,3532 zł od 1 ha fizycznego