WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

„Dzietrzniki – tu historia Łączy pokolenia”

[ 2017-11-17 ]
11 listopada, podczas powiatowych obchodów Święta Niepodległości w Dzietrznikach, odbyło się podsumowanie projektu lokalnego pod nazwą „Dzietrzniki – tu historia Łączy pokolenia” współfinansowanego  z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Oficjalnie ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody w konkursie na logo sołectwa Dzietrzniki, którego stworzenie było głównym celem projektu. Zwyciężczyni, Zuzanna Klara, uczennica II klasy gimnazjum w ZSS w Dzietrznikach zaprezentowała historyczne i symboliczne uzasadnienie swojej pracy. Podczas uroczystości zostały ponadto zaprezentowane przygotowane przez KGW w Dzietrznikach lokalne produkty i dania.
Projekt, który powstał z inicjatywy Prezesa OSP Dzietrzniki – Krzysztofa Konicznego, realizowany był od 5 września br. Jego celem było m.in. stworzenie warunków do działania i rozwoju sołectwa, wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz promocja gminy, promocja walorów kulturowych regionu i wydarzeń kulturalnych oraz historycznych poprzez wspólne „ocalenie od zapomnienia” historii wsi Dzietrzniki.
Realizacja projektu rozpoczęła się od zajęć pozalekcyjnych na temat historii wsi Dzietrzniki prowadzonych bezpłatnie przez miejscowych nauczycieli historii oraz zaproszonych na spotkania gości, którzy dzielili się swoją wiedzą na temat przeszłości naszego regionu.
Równolegle ogłoszony został konkurs na projekt herbu sołectwa Dzietrzniki dla uczestników w trzech kategoriach wiekowych: 6-13 lat, 14-19 lat, powyżej 20 lat. Konkurs wymagał przedstawienia krótkiego rysu historycznego uzasadniającego kształt i zawartość projektu. W tym celu najmłodsi mieszkańcy wsi Dzietrzniki przeprowadzali wywiady z przedstawicielami starszego pokolenia, aby zebrać materiały do prezentacji historii Dzietrznik na tablicach informacyjnych i stronie internetowej gminy.
Spotkania te były również okazją do zainteresowania młodego pokolenia bogactwem tradycji regionalnych i zachęceniem do aktywnego uczestnictwa w życiu wsi. Ponadto zorganizowane zostały zajęcia plastyczne, aby pomóc w stworzeniu projektu i nadaniu realnego kształtu pomysłom zwłaszcza dla uczestników w kategorii wiekowej od 6 do 13 lat.
W dniu 6 października Komisja w składzie: nauczyciel historii z ZSS w Dzietrznikach – Alicja Stasiak, nauczyciel plastyki z ZSS w Dzietrznikach – Karolina Ślusarczyk, Prezes OSP w Dzietrznikach – Krzysztof Konieczny, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dzietrznikach – Urszula Blajer, Przedstawiciel Rady Sołeckiej Dzietrznik – Czesław Panek, Sołtys Dzietrznik – Dorota Pęcherczyk, Sekretarz Gminy Pątnów – Beata Marczak oraz pracownik Urzędu Gminy Pątnów – Anna Pakuła wytypowała trzy pierwsze miejsca w kategorii 6-13 lat, dwa pierwsze miejsca w kategorii 14-20 lat oraz pierwsze miejsce w kategorii powyżej 20-lat. Z uwagi na to, iż w kategoriach 14-20 lat oraz ponad 20 lat, wpłynęły jedynie trzy prace, przyznano również wyróżnienia w kategorii 6-13 lat, w której wzięło udział liczne grono najmłodszych.
Jeden spośród zwycięskich projektów w trzech kategoriach – projekt autorstwa Zuzanny Klary – został wybrany na herb sołectwa i przekazany do opracowania w wersji graficznej, a następnie umiejscowiony na materiałach promocyjnych wsi Dzietrzniki, które będą wykorzystywane podczas wszystkich organizowanych w regionie wydarzeń i uroczystości oraz uczestnictwa sołectwa w lokalnych imprezach kulturalnych zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym jak i wojewódzkim.
Materiały te pozwolą na zwiększenie możliwości promocji regionu i kontynuowanie rozpowszechniania historii miejscowości w przyszłości.
Projekt przyczynił się do pobudzenia zaangażowania mieszkańców w tym dzieci i młodzieży w życie wsi Dzietrzniki, zainteresowania jej historią i tradycją, zachęcił do aktywnego uczestnictwa w pracy Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kółkach zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
Zdecydowana większość zaplanowanych działań realizowana była dzięki pracy własnej mieszkańców Dzietrznik, dlatego wszystkim którzy zaangażowali się we wspólne działania należą się serdeczne podziękowania. Wobec powyższego dziękujemy za zaangażowanie, Sołtys wsi Dzietrzniki Pani Dorocie Pęcherczyk, Prezesowi OSP Dzietrzniki Panu Krzysztofowi Koniecznemu, Dyrektor ZSS w Dzietrznikach Pani Bożenie Kiedos, Wicedyrektor ZSS w Dzietrznikach Pani Annie Żarnowskiej, nauczycielom ZSS w Dzietrznikach: Pani Karolinie Ślusarczyk oraz Pani Alicji Stasiak, pracownikom UG w Pątnowie: Pani Katarzynie Trojan-Drab, Pani Annie Pakuła, wszystkim członkom komisji konkursowej, wszystkim uczestnikom konkursu, rodzicom, członkiniom KGW Dzietrzniki oraz Kałuże, druhom z OSP Dzietrzniki oraz wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.