WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi

[ 2017-11-07 ]

Zarządzenie Nr 103/2017
Wójta Gminy Pątnów

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

Na podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 573, 1909) oraz Uchwały Rady Gminy Pątnów Nr LIV/361/2010  z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji  jest projekt "Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".
§ 2. Określa się:
1. Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 7 listopada 2017 r.
2. Termin zakończenia konsultacji na dzień 17 listopada 2017 r.
3. Zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – Gmina Pątnów.
§ 3. Informację o konsultacjach publikuje się:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pątnów.
2. Na stronie internetowej Gminy Pątnów.
§ 4. 1.  Konsultacje  zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące na terenie Gminy Pątnów działalność pożytku publicznego poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały, w odpowiedzi na opublikowany w sposób określony  w  § 3 Zarządzenia komunikat o prowadzonych konsultacjach.
2. Projekt Programu wraz z formularzem zgłaszania uwag i opinii zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pątnów, na stronie internetowej  Gminy Pątnów oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy Pątnów w godzinach pracy Urzędu.
3.  Wypełnione formularze należy składać do dnia 17  listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów, przesyłać drogą listową  na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów lub drogą elektroniczną na adres: gmina@patnow.pl
4. Formularz zgłaszania uwag i opinii do Programu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska i sportu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.