Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

[ 2017-09-22 ]
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu
Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Pątnów
Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz.788), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Pątnów od dnia 22.09.2017 r. do dnia 22.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pątnów, pokój nr 101 , I piętro , w godzinach 8°° - 15°°.
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2017 r.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Wieluniu.
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu:
• (+48) 530 794 720 w godzinach 8:00 – 16.00.