WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Odbiór dróg w Pątnowie

[ 2017-09-01 ]
W dniu 30.08.2017r. w Urzędzie Gminy w Pątnowie podpisano protokół odbioru końcowego przebudowy dróg powiatowych nr 4520E i nr 4525E w m. Pątnów. Zadanie wykonywane było wspólnie z Powiatem Wieluńskim. Wartość zadania wyniosła 837 542,01 zł brutto. Gmina Pątnów na zadanie udzieliła Powiatowi Wieluńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50% poniesionych kosztów.  Zakres wykonanych robót dotyczył wykonania robót drogowych oraz kanalizacyjnych  polegających m. in. na sfrezowaniu  istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni, wykonania nowej podbudowy, wykonaniu chodników ze zjazdami do posesji, wykonaniu rowów i poboczy, miejscowym wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz oznakowaniu dróg znakami pionowymi i poziomymi. Całość wykonanych prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa  pieszych i pojazdów poruszających się na tych drogach.