WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

STYPENDIUM GMINY PĄTNÓW DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

[ 2017-07-03 ]
Wójt Gminy Pątnów informuje, iż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą składać wnioski na stypendium w sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów do dnia 17.08.2017r. do godziny 15:00.
Uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej przyznać można stypendium, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z wymienionych warunków:
a) otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem;
b) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie, uzyskując z tego/tych przedmiotów oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów co najmniej dobre;
c) jest laureatem co najmniej wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej, przy czym kandydat powinien mieć roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów nie niższe niż dobre.
O stypendium może ubiegać się także absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który w roku ukończenia szkoły zdał egzamin maturalny w pierwszym terminie i osiągnął z egzaminów obowiązkowych średnią minimum 80% punktów.
Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach znajduje się w załączniku do Uchwały Nr XVII/136/16 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 kwietnia 2016 roku.
Wniosek o przyznanie stypendium Gminy Pątnów dla uzdolnionych uczniów stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 46/2016 Wójta Gminy Pątnów z dnia 7 czerwca 2016 roku znajduje się w załączniku.
Pliki do pobrania: