WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie

[ 2017-06-02 ]
Od 1 września 2016 roku do 31 marca 2017 roku w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach realizowano projekt profilaktyczny w ramach profilaktyki antyalkoholowej Gminy Pątnów pt.: „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie”.
Celem projektu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nałogów, budowanie poczucia własnej wartości każdego ucznia, odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego człowieka, a także  kształcenie umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach zwiększonego ryzyka.
Program adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej. Ponadto wzięli w nim udział członkowie i sympatycy UKS „Jurajczyk” przy ZSS w Dzietrznikach.
Projekt obejmujący działania związane z profilaktyką uzależnień oraz promowaniem zdrowego stylu życia przygotowany przez nauczycieli w/w placówki finansowano z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pątnowie. Kwota dotacji wyniosła 10 000 zł. Pozyskane środki finansowe wykorzystano na zakup środków trwałych (stół do tenisa), akcesoriów sportowych (piłki siatkowe, kije nordic walking, itp.), artykułów biurowych i spożywczych służących realizacji zaplanowanych działań, a także koszty osobowe.
Realizatorzy projektu skupili się na działaniach propagujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia wolny od uzależnień. W harmonogramie programu znalazły się m.in.:
  • Rozgrywki sportowe przeprowadzone w ZHP Nadwarciański Gród dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego w Łopatkach,
  • Warsztaty profilaktyczne zrealizowane przez specjalistę z Poradni Profilaktycznej KROKUS z Krakowa,
  • Szkolny Turniej Trójek Siatkarskich,
  • Szkolny Turniej Tenisa Stołowego,
  • Rozgrywki szachowe w klasach II SP,
  • Spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla różnych grup wiekowych („Doktor Kruk”, „Szczęście za rogatką”, „Wyjście awaryjne”) w wykonaniu aktorów Impresariatu Artystycznego TEATR z  Wieliczki.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększyła się świadomość naszych podopiecznych na temat zagrożeń współczesnego świata. Stworzono dzieciom i młodzieży warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań artystycznych, sportowych oraz wskazano sposoby spędzania czasu wolnego jako alternatywy wobec nałogów.
Uczestnictwo w projekcie spowodowało większą motywację uczniów do pracy nad wszechstronnym rozwojem własnej osobowości. Dodatkowe  efekty to wzbogacenie bazy dydaktycznej  szkoły i integracja społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego.
Koordynator projektu – Alicja Stasiak.