WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów

[ 2017-03-17 ]
Gmina Pątnów realizuje projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”, który jest finansowany ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne - wartość projektu 1 milion 380 tyś. zł.
Celem projektu jest przygotowanie prawie 500 uczniów 3 szkół podstawowych i 3 gimnazjów (w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym) prowadzonych przez Gminę Pątnów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz wsparcie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2016 i potrwa do 31 sierpnia 2018 roku.
Zajęcia dla uczniów i uczennic obejmują m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego oraz zajęcia pozalekcyjne dla zdolnych uczniów z matematyki, przyrody czy języka angielskiego. Ponadto zorganizowane zostaną zajęcia pozaszkolne związane z rozwijaniem kompetencji przyrodniczych oraz komunikacji w języku angielskim. Zaplanowano m.in. tygodniowe obozy językowe z native speakerem i zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy w Planetarium.
Ważnym elementem podniesienia jakości edukacji w Gminie Pątnów będzie stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu i upowszechnienie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku wyposażenia 3 międzyszkolnych pracowni komputerowych i pracowni przyrodniczej. Zakupionych zostało 29 laptopów dla każdego Zespołu Szkół wraz z szafami do ich ładowania, tablice interaktywne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, routery i inne urządzenia. Na ten cel przeznaczono kwotę 400 tys. zł. Dodatkowo wyposażymy pracownię przyrodniczą w największym zespole szkół w Pątnowie w pomoce dydaktyczne za kwotę ponad 90 tys. zł.
W projekcie zostanie również udzielone wsparcie 46 nauczycielkom i 3 nauczycielom w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych, kompetencji dotyczących pedagogiki specjalnej, jak również umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu.
W ramach projektu zostanie również udzielona pomoc znacznej grupie uczniów i uczennic o SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnością oraz doposażone zostaną szkoły w pomoce niezbędne do efektywnego prowadzenia indywidualizacji pracy. Kompleksowe wsparcie przyczyni się do bezpośredniej poprawy wyników nauczania, jak również do trwałego podniesienia jakości edukacji w Gminie Pątnów.
Część zadań m.in. szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy edukacyjne czy obóz językowy jest realizowany przez partnera tj. firmę OPTIMA s.c.