WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Gmina Pątnów liderem listy operacji typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020

[ 2017-02-16 ]
Na 131 złożonych w województwie łódzkim wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” wniosek Gminy Pątnów otrzymał 28,5 pkt. i zajął I miejsce na liście.
Wniosek pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów – etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” obejmuje:
• Rozbudowę gminnego systemu wodociągowego – etap III – sieć wodociągową, roboty montażowe, przyłącza zagrodowe w miejscowościach: Kamionka, Józefów, Pątnów (sieć w stronę Strug, za Kościołem), Bieniec (w stronę Łaszewa, wzdłuż rzeki), Madeły, Kępowizna, Kałuże(ośrodek Warta);
• Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: 9 instalacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych;
• Wymianę zestawu hydroforowego w miejscowości Grębień.
Wartość brutto zadania 3.166.198,21 zł
Koszty kwalifikowane 2.575.179,89 zł
Kwota dofinansowania 1.638.586,00
Jedynym kryterium wyboru lokalizacji oczyszczalni przydomowych było posiadanie przez Gminę Pątnów dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę wodociągu z 2008 roku. Z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne budowy wodociągu nie był prowadzony nowy nabór wśród osób zainteresowanych budową nowych instalacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Nabór taki zostanie przeprowadzony w okresie późniejszym, gdy zostanie opracowana koncepcja gospodarki ściekowej dla całej gminy Pątnów.
Realizacja ww. projektu przewidziana jest na lata 2017(IIPÓŁROCZE)-2019(I PÓŁROCZE).


Opracowała: Beata Marczak
Pątnów, dnia 15 luty 2017 r.